О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№734                             02.05.2017 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                                VІ-ми състав

на втори май                                                                     две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 804 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-***, гр.София, ул.Витоша №103, против акт на установяване на задължение по декларация (АУЗД) № РА000607/30.12.2016г., издаден от издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси и услуги“ (МДТУ) при Община Созопол.

Въпреки дадените указания, ответникът не представи административната преписка в дадения от съда срок, за да се установи дали АУЗД № РА000607/30.12.2016г. е обжалван по административен ред. С молба за уточнение на жалбата от 28.04.2017г., редовно упълномощеният процесуален представител на дружеството-жалбоподател – адв.М.С. посочва, че този АУЗД не е бил обжалван по административен ред.

Съгласно чл.156, ал.2 от ДОПК, приложима на основание чл.4, ал.1 вр. чл.9б от ЗМДТ, актът за установяване на задължение по декларация не може да се обжалва по съдебен ред, ако не е обжалван по административен ред. Редът за издаване на актове, с които се определят задължения въз основа на декларации е регламентиран в глава ХIV на ДОПК, като в чл.107, ал.4 от кодекса е уреден редът за оспорването им. Независимо, че съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ кметът на общината упражнява правомощия на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи към съответната община на териториален директор на НАП, производството по издаването и обжалването на актовете за установяване на местните данъци е по реда на ДОПК. Оттук следва, че обжалването по административен ред е процесуална предпоставка за допускане на обжалването по съдебен ред, което произтича от нормата на чл.156, ал.2 от ДОПК. Нормата на чл.156, ал.2 от ДОПК вр. чл.144, ал.1 от ДОПК регламентира, че актът не може да се обжалва по съдебен ред ако не е обжалван по административен ред. Следователно изчерпването на производството по административното му обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването му пред съда. Преценката за допустимостта и основателността на жалбата срещу АУЗД следва да се извърши първо от решаващия административен орган и едва след това от съда. Административното обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното обжалване. Тъй като недопустимостта означава неподведомственост на спора на съда то няма значение какво е основанието за обжалване, нищожност или незаконосъобразност. В настоящия случай процедурата по административно обжалване на обжалвания пред съда АУЗД не е изчерпана. С оглед липсата на задължителна процесуална предпоставка – обжалване по административен ред и съответно произнасяне с изричен акт от страна на горестоящия административен орган или непроизнасяне от същия в 60-дневния срок по чл.155, ал.1 от ДОПК, вр. чл.144, ал.1 от ДОПК, жалбата следва да се остави без разглеждане и да се изпрати за произнасяне на горестоящия административен орган. В случая не е спазен процесуалният ред за обжалване на акта и доколкото липсват данни същият да е бил обжалван по административен ред, на основание чл.130, ал.4 от АПК жалбата по компетентност следва да се изпрати на Община Созопол за произнасяне. В този смисъл е и трайната съдебна практика на ВАС, обективирана в определение № 5110 от 09.04.2012г. по адм.д. № 4036/2012г., VІІ о.; решение № 11055 от 15.08.2012г. по адм.д.№ 3554/2012г., VІІ о.; решение № 369 от 10.01.2013г. по адм.д.№ 12992/2012 г., VІІ о.; определение № 7379 от 02.06.2014г.  по адм.д.№ 5451/2014г., VІІ о.; определение № 1858 от 04.11.2016г. по адм.д.№ 9785/2016г. на VII о.

Водим от горного на основание чл.130, ал.1 и ал.4 от АПК, вр. чл.156, ал.1 от ДОПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК, Административен съд - Бургас, седми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Хелио-тур-с“АД, ЕИК-***, гр.София, ул.Витоша №103, против акт на установяване на задължение по декларация № РА000607/30.12.2016г., издаден от издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси и услуги“ при Община Созопол.

         ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

         ИЗПРАЩА преписката на Община Созопол за произнасяне от компетентния орган.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

                                              

СЪДИЯ: