Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 991

 

гр. Бургас, 25 май  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети май, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар К.Л. и с участието на прокурора ГАЛЯ МАРИНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 804/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител от Областна дирекция по безопасност на храните Бургас, против решение № 348/12.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 220 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление № КХ-111/23.11.2015 г., издадено от Директора на ОДБХ Бургас, с което за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 3 от ЗХ на основание чл. 48, ал. 2 от същия закон на „СЪНДЕЙ ФЕМИЛИ“ ЕООД гр. Бургас е наложена имуществена санкция, в размер на 1000 лева.

     Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд в нарушение на материалния закон, е приел допуснати при издаване на наказателното постановление съществени нарушения на процесуалните правила. Застъпва тезата, че в наказателното постановление точно са посочени релевантните факти и въз основа на тях правилно са приложени съответните правни норми. Според него след като санкционираното лице е субект, регистриран по Закона за храните, то същият е следвало да е наясно каква документация, съгласно изискванията на закона, следва да поддържа.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не се явяват, изпращат представители.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че касационната жалба е неоснователна, а решението на първоинстанционният съд следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление съдът е преценил, че при издаването му е нарушено правото на защита на санкционираното лице. Аргументирал се е с обстоятелството, че приложените от наказващия орган правни норми, както санкционната, така и приетата за нарушена са бланкетни по своя характер и поради това изискват точно и ясно указване на изискуемото по закон задължение на санкционираното лице, което не е било изпълнено.

Настоящият състав на съда изцяло споделя този извод.

„СЪНДЕЙ ФЕМИЛИ“ ООД е било санкционирано за това, че е нарушило разпоредбата на чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за храните. Нормата предвижда задължение на лицата, които произвеждат и търгуват с храни да водят документация съгласно изискванията на този закон. В наказателното постановление е посочено, че санкционираното лице не е водело редовно записи в дневниците – дневник за температура, за лична хигиена и за хигиена в обекта. При това положение, наказващият орган е бил длъжен да посочи къде нормативно е регламентирано задължението на лицето, съобразно извършваната от него дейност да води редовно именно посочените в наказателното постановление дневници. Такова указание в наказателното постановление липсва.

Съдът намира за несъстоятелна тезата на касатора, че след като дружеството е регистрирано по Закона за храните лице, следва да е наясно каква документация е длъжно да води, тъй като това е предпоставка за издаване на разрешението, регламентирана с нормата на чл. 12, ал. 1 , буква „а“ и „б“ от Закона за храните.

Нормата, на която се позовава касаторът, е твърде обща и от нея не може да бъде направен извод, че санкционираното лице е било длъжно да води точно тези дневници, които са посочени в наказателното постановление.

За да бъде законосъобразно ангажирана административнонаказателната отговорност на едно лице, предвид обстоятелството, че тази отговорност е резултат на реализиране на държавна принуда, то същото следва да е наясно въз основа на какви конкретни факти е направен извод, за извършено от него нарушение, така че да е възможно да се защити.

В случая с оглед начина, по който са изложени обстоятелствата в наказателното постановление и съответно приложените правни норми, такава защита е невъзможно да бъде реализирана.

По тези съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА против решение № 348/12.03.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 220 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               ЧЛЕНОВЕ: