ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 01.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 804 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 14:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 14.45 се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Софийски университет „Св.Климент Охридски”, редовно призован, представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото от преди.

 

За ОТВЕТНИКА - кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството по делото е висящо за втори път пред Административен съд Бургас, след като с решение № 4681/27.04.2015 година по адм.д. № 3694/2015година на Върховен административен съд, е  отменено решение № 195/02.02.2015година по адм.д. № 1364/2014година по описа на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане на съда от друг състав.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх. № 5373/08.06.2015година от процесуалния представител на жалбоподателя, към което е приложено заверено копие от акт за държавна собственост № 396/21.ХІ.1989 година.

 

Жалбоподателят иска допускане на един свидетел за установяване на времето и обстоятелствата, при които е извършен строежът.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам заявлението депозирано по делото. Запознат съм с отменителното решение на Върховен административен съд.

Моля да приемете като доказателство по делото акта за държавна собственост.

Представям в днешното съдебно заседание и моля да приемете за сведение скица към виза за проектиране, която е като допълнение на визата представена при първоначалното разглеждане на делото. Представената днес скица е със заверка от Окръжен народен съвет и е за ситуирането на бунгалата, включително и на процесното такова.

Поддържаме искането за разпит свидетел, който водим в днешното съдебно заседание, с който ще установяваме годината на построяване на процесното бунгало.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство представения акт за държавна собственост № 396/21.ХІ.1989година;

 

ПРИЕМА скица към виза за ситуиране на бунгала, заверена от окръжен народен съвет;

 

ДОПУСКА един свидетел на жалбоподателя за установяване на посочените факти.

 

Свидетелят бе въведен в съдебната зала.

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

С.И.А. -  години, семеен, български гражданин, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни показания, без съдебни спорове със страните.

 

Свидетелят обеща да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Работя в СУ ”Кл.Охридски” в „Техническа служба”, като дърводелец. От 1981 година работя там и към настоящия момент също. Едно от задължението ми като дърводелец е поддръжката на всички бази на университета независимо къде се намират.

Последно в базата на университета находяща се в местността „Таласака”, гр.Черноморец бях преди 5 или 6 години. За първи път бях командирован там и видях станцията в м. „Таласака” през 1982 година. През 1982година, началото на май месец, с още 10 колеги бяхме командировани да помагаме на строителната фирма с някои довършителни работи. Запомнил съм, че това беше 09 или 10 май, тъй като пътувахме с един много стар автобус „ПАС” модел 1966 година, който се повреди по време на пътуването и то беше дълго и продължително, а датата 09.05 по онова време беше и празник и съм я запомнил. Като пристигнахме заварихме една строителна площадка, на която бяха издигнати корпусите, т.е. стените и покривите на четири двойни бунгала и вече се работеше по тяхното вътрешно обзавеждане – слагане на подови настилки, плочки и настилки в баните,  ВиК подготовка, както и на местата за бойлер и мивки. Моята задача беше да сглобя мебелите, които малко по-късно щяха да дойдат и докато чакаме да дойдат първите 10-15 дни копахме основите на стола и бунгало № 9 и № 10. Останахме два месеца в базата до откриването й на 02.07.1982 година. Основите на бунгалата бяха 80 см бетон, върху които бяха монтирани посредством сглобки и елементи от гипсови плоскости страните на бунгалата. Гипсовите плоскости бяха 4 см етернит от страни и вътре пълни със стиропор и фазер, а покривите бяха от ламарина.

Оградата на базата е на неповече на 30-40м от плажната ивица.

 

АДВОКАТ К.: Знаете ли коя строителна фирма изграждаше бунгалата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Фирмата, която беше наета да извършва строителството беше „Главбулгарстрой”, която имаше фирма подизпълнител, която беше самоковска, но не мога да посоча името й. Идваха периодично инженери от „Главбулгарстрой”, които даваха указания.

Имаше сложна ситуация при подготовката на каналите за полагането на комуникациите - Вик и електричество, тъй като трябваше да се разбиват скалите и беше необходима специална техника, с която университета и строителната фирма не разполагаха и получихме такава помощ от община Бургас. Не можеше скалата да се разбива на ръка.

 

АДВОКАТ К.: Технически лица имаше ли, които да казват къде да бъдат основите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Още на следващия ден като пристигнахме, бяха очертани от техниците, къде да е столът и бунгало №9 и №10 с колчета и въжета.

 

АДВОКАТ К.: Може ли да кажете кога е открита базата и кой присъстваше?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Тържественото откриване на базата беше на 02.07.1982година в с.Черноморец в ресторант „Бряст”, като  имаше представители на университета – зам. ректора, кмета на с. Черноморец и от Бургас имаше представител от окръжния народен съвет или комитет на партията – Н.Ж.. Имаше доста известни личности, банкет и награди. Ние работниците също присъствахме.

 

АДВОКАТ К.: Търсихте ли съдействието на местните власти на окръжно ниво?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, имаше съдействие от местните власти, идваха на място с черни волги, а се знаеше, че с такива идват партийците. Помня само Н.Ж..

 

АДВОКАТ К.: Кой отговаряше за строителството от страна на Софийския университет?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Отговаряше заместник ректора по стопанските въпроси Христо Панайотов, който беше бивш министър на промишлеността. Той беше силна личност и с неговите връзки по административна и партийна линия, тъй като университета няма строителна организация и не разполага с техника, издейства такава.

 

АДВОКАТ К.: Моля съдът да предяви на свидетеля скицата, която представих днес и да посочи на нея къде се намира процесното бунгало?

 

Съдът предяви на свидетеля скицата, като свидетеля посочи по скицата местонахождението на столовата, съответно бунгала 5 и 6, както и 1 и 2, гробищния парк, като процесното бунгало е между столовата и гробищата.

 

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля, който остана в съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Представям списък за разноските и моля да ни бъдат присъдени.

Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед на кмета на община Созопол, тъй като е налице търпим строеж и към тази търпимост насочва в решението си Върховен административен съд, тъй като са налице обстоятелствата, че същия е търпим предвид новопредставените пред Върховен административен съд доказателства и двете визи за проектиране. Доказано е също с писмени доказателства, включително и гласни такива, че строежът е извършен през 1982 година, т.е. много преди 1987 година.

На второ място теренът върху който е извършено строителството е с променено предназначение. Основание за това дават представените пред Вас и Върховен административен съд писмени доказателства. От тях се вижда, че теренът е отстъпен от Комисията по земята, която е била органът на Министерски съвет, който да предоставя подобни терени находящи се извън населените места и е имала право да променя предназначението на земята. За промяната на предназначението на земята, свидетелства представената пред Върховен административен съд квитанция, където е записано, че е платена сумата от 46 000 лева за промяната формирана на база на тарифа от 1986 година от Министерски съвет. Вижда се, че за промяна предназначението на земя ІV-та и V-та категория се плащат такси за съответните декари земя, съответно по 2000.00 лв. на дка и по 1000.00 лв. на дка. От тези 28 дка, 18 дка са ІV-та категория и е платена такса за промяна на предназначението на земята в размер на 36 000.00 лв., а за 10 дка за земя V-та категория е платена такса 10 000.00 лв. Тази сума съпоставена с акта за общинска собственост и 28 дка и сравнена с тарифата приета от МС през 1986 година съвпада и в акта за държавна собственост е вписана същата сума.

Този строеж на процесното бунгало е бил допустим независимо, че няма всички необходими строителни книжа. Ние при предишното разглеждане на делото сме представили виза за проектиране на бунгалата, включително и процесното, с която се проектират бунгалата, а днес представихме и друга, с която се конкретизира къде е точно местоположението на тези общо 10 бунгала, включително и на процесното.

Има и други писмени документи, от които е видно, че била свикана комисия на място, дадено е съгласие за строителния терен, общо взето за това говори за търпимост на процесния строеж.

За търпимостта на процеса ще се позова и на практиката на Административен съд Бургас, като по предходни решения по дела, с които бяха отхвърлени жалбите ни, общо пет броя, същите бяха отменени от Върховен административен съд Бургас, въз основа на новопредставените писмени доказателства пред касационната инстанция и върнати за ново разглеждане. Налице е вече нова практика на Административен съд- Бургас, тъй като пред други състави са висящи други дела по отношение на другите бунгала, находящи се в тази почивна база, а именно адм.д. № 1405/2014година, с решението по което е отменена обжалваната заповед за събаряне на съседно на процесното бунгало. Друго дело е адм.д. № 638/2015година на Административен съд Бургас, с решението по което е отменена обжалваната заповед пак за друго бунгало. Второто по делата е след отмяна на решение на Върховен административен съд и върнато за ново разглеждане, по което са представени същите доказателства пред касационната инстанция.

Предвид изложеното моля да уважите жалбата и да отмените обжалваната заповед и ни присъдите направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: