О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  Номер 783             Година 14.05.2014               Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на тринадесети май две хиляди и четиринадесета година, в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря 

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 804 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.34, ал.5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на П.К.В. с ЕГН: ********** *** против решение за отказ за спиране на производство № 1400047/04.03.2014г. издадено от началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП гр.Бургас. В жалбата се изразява несъгласие с мотивите на постановения отказ и се прави искане да бъде отменен, като неправилен и незаконосъобразен.

Ответникът – Началник сектор „Ревизии” при Териториална дирекция на  Национална агенция по приходите гр.Бургас, представя административната преписка по издаване на оспореното решение и не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.34 ал.5 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Със заповед за възлагане на ревизия № 1301962/29.08.2013г. на началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП гр.Бургас е възложено извършването на ревизия на П.К.В., със срок на извършване на ревизията до 2 месеца, считано от връчване на заповедта. Заповедта е връчена на 11.09.2013г..

Със заповед за възлагане на ревизия № 1302527/07.11.2013г. е удължен срока на извършване на ревизията до 11.12.2013г.

С молба вх.№ 94-00-2701/05.11.2013г. от П.К.В. е направено искане на основание чл.34, ал.1, т.4, във връзка с чл.34, ал.1, т.1 от ДОПК да се спре временно производството до максималния разрешен срок от три месеца, поради влошено здравословно състояние. Към искането са приложени копия от два болнични листа и медицински картон.

Със заповед № 1300088/11.11.2013г. на началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП гр.Бургас е спряно производството по извършване на ревизия до 10.02.2014г.

Със заповед № 1400267-В/11.02.2014г. на началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП гр.Бургас е възобновено производството по извършване на ревизията.

Със заповед за възлагане на ревизия № 1400268/11.02.2014г. е удължен срока на извършване на ревизията до 13.03.2014г.. Заповедта е връчена на 19.02.2014г.

С молба вх.№ 94-П-87/24.02.2014г. от П.К.В. е направено повторно искане за спиране на ревизионното производство, тъй като обстоятелството поради което е било спряно не е отпаднало. Към молбата са приложени копия от три болнични листа и епикриза.

С решение № 1400047/04.03.2014г. на началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП гр.Бургас е отказано спиране на производството. В мотивите на решението е прието, че срока за който е било спряно производството на основание чл.34, ал.1, т.4 от ДОПК е изтекъл и не може да бъде продължен, тъй като на това основание ревизията може да бъде спряна еднократно. На основание чл.34, ал.1, т.1 от ДОПК, производството се спира при заболяване на лицето, чието участие е наложително – след удостоверяване с надлежен медицински документ. Към датата на постановяване на решението почти цялата част от срока на отпуска по болест е изтекъл и към момента всички факти и обстоятелства в производството са установени от ревизиращият екип и участието на лицето не е наложително.

Решението е връчено на 14.03.2014г. и в срока по чл.34, ал.5 от ДОПК е обжалвано с жалба вх.№ 94-П-87#1/27.03.2014г.  

Административен съд гр.Бургас, предвид установената фактическа обстановка и приложените по делото  доказателства, като съобрази приложимите законови разпоредби, намира жалбата за неоснователна.

Решението е издадено от компетентен орган в качеството му на лице, издало заповедта за възлагане на ревизия и съобразно правомощията му по чл.34, ал.3 от ДОПК, в предвидената от закона писмена форма, при спазване на  процесуалноправните и материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно чл.34, ал.1, т.1 от ДОПК, производството се спира при заболяване на лицето, чието участие е наложително – след установяване с надлежен медицински документ.

Видно от посочената разпоредба, за да се спре едно ревизионно производство е необходимо да са налице две кумулативно предвидени предпоставки, а именно лицето да е болно и неговото участие в ревизионното производство да е наложително. Също така, следва да се има в  предвид, че наличието на заболяване трябва и да води до ефекта на физическа невъзможност за лицето да участва в ревизионното производство.

Не е налице спор по делото и от представените болнични листи се установява, че жалбоподателя до 03.06.2014г. е в отпуск поради временна неработоспособност, с поставена диагноза „Други видове стенокардия СЪСТОЯНИЕ СЛЕД ОМИ”, тоест налице е заболяване на ревизираното лице, което се установява съобразно законовите изисквания, посредством представените болнични листи.

Така представените болнични лист действително установяват намалената трудоспособност на заболялото лице за определения период на възстановяване, но лицето към настоящия момент не е възпрепятствано да оказва съдействие на ревизиращите органи да приключат възобновената ревизия. Касае се за заболяване, което има продължителен характер, но след като към момента не изисква амбулаторно или болнично лечение и не ограничава възможността за придвижване на жалбоподателя, той не е възпрепятстван по начин който не му позволява да участва в производството. Също така, жалбоподателят може да ангажира пълномощник, който да го представлява в ревизионното производство и да извършва от негово име действия по представяне и получаване на документи, обяснения и други подобни, като правото му на защита не би било ограничено. Още повече, че в самото решение с което е отказано спирането на производството се сочи, че към момента всички факти и обстоятелства в производството са установени от ревизиращия екип, поради което и правилно е преценено, че няма основание за спиране на ревизионното производство.

С оглед на изложеното жалбата на „П.К.В. против решение за отказ за спиране на производство № 1400047/04.03.2014г. на началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП гр.Бургас е неоснователна и следва да бъде отхвърлена

Съгласно чл.34, ал.7 от ДОПК, настоящото определение не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.В. с ЕГН: ********** *** против решение за отказ за спиране на производство № 1400047/04.03.2014г. на началник сектор „Ревизии” при ТД на НАП гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: