ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 13 май 2011 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 12 май 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 804 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от Инициативен комитет на граждани, представлявани от С.Г.С., с адрес за кореспонденция в гр.*** против Решение № 41-18/18.11.2010г. на Общински съвет – Бургас.

         С разпореждане на съда от 18.04.2011 год. жалбата е оставена без движение, с указания в 7-дневен срок жалбоподателят да внесе дължимата държавна такса за образуване на делото в размер на 10 лв., да представи доказателства за правосубектност, както и да обоснове правния си интерес от воденото оспорване, с предупреждение, че в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на съда със съобщение, редовно връчено на 26.04.2011 год.

В предоставения срок, както и към настоящия момент, указанията на съда не са изпълнени и нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Поради изложените съображения и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд,   ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Инициативен комитет на граждани, представлявани от С.Г.С., с адрес за кореспонденция в гр.Б***  против Решение № 41-18/18/.11.2010г. на Общински съвет – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 804/2011 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                      

                                                                      СЪДИЯ: