ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На седемнадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 803 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:45  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНИТА 17“ ЕООД, редовно призован, се представлява от  адв. Н.П.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К.Л.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. П.:  Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на „АНИТА 17“ ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ***, представлявано от управителя А.К.К.против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-18-0271941/14.02.2018 г., издадена от директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – бърза закуска, находяща се в гр. Сливен, ул. ***, стопанисвана от „АНИТА 17“ ЕООД, и забрана за достъп до него за срок от 10 (десет) дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.  

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 3988/05.04.2018г. административна преписка, представена от ответника.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. П.: Поддържам така предоставена жалба. Считаме същата за основателна. Нямам възражения да се приложат доказателствата по делото. Нямам доказателствени искания и нямам да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считаме жалбата  за неоснователна  и недоказана. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства, освен приложените с административната преписка, като моля същите да бъдат приети. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с писмо вх.№ 3988/05.04.2018г г. административна преписка.

 

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

Съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. П.:  Моля да отмените принудителната административна мярка. Поддържам жалбата, която цели отмяната на принудата в това административно производство, като моля да отмените горепосочената административна мярка.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да постановите съдебно решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка от директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, съобразно подробно изложените мотиви и съображения в нея. Също така моля да имате предвид, че действително с подобен род нарушения се засягат държавни интереси, респективно неотчитането на реализирани приходи дава отражение върху републиканския бюджет, тъй като не се внасят преки данъци. Също така рефлектира и върху внасянето на косвени данъци, а визирайки ДДС - дава отражение и с оглед защитата на обществените интереси, изразяващи се в това, че следва да има равнопноставеност в търговия оборот, да се действа превъзпитателно върху останалите търговци и същите да бъдат поставени пред равни условия, не едните да отчитат приходи, а другите да не отчитат. С оглед на горното моля да поставите своя съдебен акт

 

АДВ. П.:   Дори така отчетеното неиздаване на финансов касов бон не е в пряка причинно-следствена връзка за отчитането на данъци. Нямам доказателства дори да предположим, че има констатирано нарушение, не може да се докаже, че данъците няма да се отчетат от жалбоподателя.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: