РЕШЕНИЕ № 963

 

20.05.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на  дванадесети май, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  М.В.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  803  по  описа    за   2016 година.

 

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на С.С.Д.,***, против Решение № 326 от 09.03.2016год., постановено по НАХД № 5549 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1044874 на ОДМВР-Бургас, с което, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание на чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. В жалбата твърди, че решението на Районен съд – Бургас е незаконосъобразно и неправилно, като се излагат подробни съображения.

Ответникът – ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с Решение № 326 от 09.03.2016год., постановено по НАХД № 5549 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас, е потвърдил електронен фиш серия К № 1044874 на ОДМВР-Бургас, с който, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание на чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  електронният фиш може да се издава и от мобилни камери, като е важно те да бъдат „автоматизирани“, т.е установяването на нарушението и неговото заснемане да става автоматично, без човешка намеса.. На следващо място съдебният състав е приел, че процесната система за контрол на скоростта отговаря на изискването на ЗДвП за техническо средство. Като е приел, че жалбоподателят не се е възползвал от възможността по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, същият е приет, като лице отговорно за извършеното нарушение, поради което съдът е потвърдил електронния фиш.

Така постановено решението е неправилно.

С процесния електронен фиш С.С.Д. е санкциониран за това, че на 10.10.2015г., в 10.28 ч., в гр. Бургас, посока от кръстовище с ул. „Одрин“ към бул. „Стефан Стамболов“, при ограничение на скоростта от 50 км/ч в населено място, в участък сигнализиран с преносим пътен знак В-24, е управлявал МПС с рег. № **** със скорост от 73км/ч, при превишена стойност над разрешената скорост 23 км/ч и отчетен километров толеранс от 3км, като извършеното нарушение е установено и заснето с мобилна радарна система TFR1-M510/07.    

В разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП е регламентирано, че „при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение”. Съгласно легалната дефиниция по § 6, т.65 /нова, ДВ бр.19/ 2015г./, "автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

На основание чл.165, ал.3 от ЗДвП Министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ бр.36 от 19.05.2015г./. С посочената Наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. В чл.7 от нея е предвидено, че местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи /ал.1/, като пътният знак Е24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, а при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24, разположението му се документира със снимка /ал.2/. В случая от приложения електронен фиш е видно, че мястото за контрол с мобилна радарна система TFR1-M е било обозначено с мобилен пътен знак Е24. По делото обаче не е представен задължителния в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл. 10, ал.1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г., съгласно одобреното с Наредбата приложение, който е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш. Не са събрани и доказателства, удостоверяващи изпълнение на изискването на чл.7 ал.2 и ал.3 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г.

Съгласно чл.189, ал.8 от ЗДвП в 7-дневен срок от получаване на жалбата срещу електронния фиш директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка. В случая в съпроводителното писмо не е посочена информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила и разположението на автоматизираното техническо средство. При неизпълнение от страна на органите на МВР на задължение по чл.189, ал.8 от ЗДвП, районният съд следва служебно да изиска представянето на изискуемата се информация. В случая от материалите по делото е видно, че съдът не е указал на наказващия орган да предостави информацията по чл. 189, ал.8 от ЗДвП. С оглед изпълнението на задължението по чл. 14 и чл. 314, ал.1 от НПК за извършване на цялостна служебна проверка на законосъобразността и правилността на електронния фиш, съдът на първо място следва да извърши проверка дали е представена в цялост преписката по издаването на обжалвания електронен фиш ведно с информацията по чл.189, ал.8 от ЗДвП и ако това не е направено – да я изиска от съответните органи на ОД на МВР.

Без да събере посочените доказателства и да приобщи същите към доказателствения материал по делото, без да обсъди възраженията на санкционираното лице, съдът е изложил мотиви, в които след като е описал възприетата в Електронния фиш фактическа обстановка е приел за доказано фактът на извършеното нарушение.

С оглед на изложеното съдът намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено, като на основание чл.222, ал.2, т.1 от АПК делото се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  При новото разглеждане на делото произнасянето по подадената от С.Д. жалба срещу електронен фиш серия К, № 1044874 на ОДМВР-Бургас, следва да се извърши, след като Районен съд – Бургас изиска от ОД на МВР – Бургас да окомплектова преписката по издаването на обжалвания електронен фиш с информацията по чл.189, ал.8 от ЗДвП и Протоколът по чл.10 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.2, т.1 от АПК, Административен съд Бургас

 

Р  Е  Ш  И :

 

 ОТМЕНЯ Решение № 326 от 09.03.2016год., постановено по НАХД № 5549 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас.

 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                          

                                                                           2.