ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети април                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 803 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.Н., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 44 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на отдел „Местни данъци и такси” – ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, представлява се от адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 45 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушването на вещото лице.

 

         Съдът

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Ж.Д.Ж. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.С.: Нямам въпроси към вещото лице.

         Адв.Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В условията на алтернативност и ако е възможно в днешно съдебно заседание да отговорите: Какъв би бил размерът на публичните задължения  за данък недвижими имоти и ТБО само за първото тримесечие на 2010г.? Или да дадете на съда алгоритъм, по който евентуално би могло да се изчисли задължението до 01.04.2010г.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип е възможно да отговоря. По-бързият вариант специално за таксата „Битови отпадъци” е ако се раздели сумата на 12 месеца.

         За жилищна сграда с РЗП 172.60кв.м. и УПИ с площ 207кв.м. за първото тримесечие на 2010г. ТБО следва да бъде 13.14лв.

Дължимата лихва следва да се изчисли от 01.05.2010г. до 31.01.2014г. Това е периодът, който се залага.

 

За данък недвижими имоти стойността е като ТБО. Това е случайно съвпадение. В този случай се получава същият резултат за първото тримесечие на 2010г. 

Дължимата лихва следва да се заложи за периода от 01.05.2010г. до 31.01.2014г.

 

 

Съдът като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева, изцяло от внесения депозит.

 

Адв.С.: Няма да ангажираме други доказателства.

Адв.Н.: Представям и моля да приемете като доказателство Протокол за въвод във владение, осъществен на 20.04.2011г., като до този момент, от момента на влизане в сила на съдебното решение за евикция до момента на предаване на имота, жалбоподателката е била ползвател и считам, че за този период до 20.04.2011г. тя дължи данъци и такси.

 

Адв.С.: Не възразявам да се приеме представеното доказателство, но моля да вземете предвид, че в случай, че Община Царево твърди, че жалбоподателката за този период е ползвател, то данъкът за ползване е различен от данък недвижими имот и ТБО. Определя се на различни основания и в настоящия случай, този протокол е неотносим към предмета на спора.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание от адв.Н. писмено доказателство, представляващо протокол за принудително предаване владението на недвижим имот от 20.04.2011г. изготвен по изпълнително дело № 15/2010г. при Районен съд-гр.Царево, както и писмените доказателства представените от адв.С., подробно описани в нарочна молба с вх.№ 3437/09.04.2015г., находяща се на лист 58 от делото. 

 

Като взе предвид, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите жалбата като основателна и отмените издаденият Акт за установяване на задължения по декларация от Община Царево като незаконосъобразен. Видно от представените по делото писмени доказателства, а именно три броя съдебни решения, съгласно които жалбоподателката е претърпяла евикция. Решението за претърпяна евикция е влязло в сила на 31.03.2010г., т.е. от този период с това решение е вписан новият собственик в Службата по вписванията в Районен съд-Царево, като от този момент жалбоподателката престава да бъде собственик на имота и не дължи заплащане на данък сгради и ТБО.

В случай, че все пак приемете, че е дължим данък сгради и ТБО за първото тримесечие на 2010г., моля да се съобразите със заключението на вещото лице.

Претендираме направените разноски по делото, за които представям списък.

 

Адв.Н.: От името на представляваният от мен орган по приходите Ви моля да отхвърлите като неоснователна жалбата на жалбоподателката, тъй като към момента на постановяване на акта са спазени напълно административнопроизводствените правила за издаването му, както и е бил съобразен изцяло с фактическата обстановка и доказателствата, с които е разполагала  службата за местни данъци и такси в общината. Евентуално, тъй като към монета на  подаване на жалбата, жалбоподателката за първи път прави възражение за давност, считам че директорът на дирекция „Местни данъци и такси”-Царево не е могъл преди това възражение да излезе с решение, с което да приеме, че съответните данъци и такси са погасени по давност. Затова не е той причината, поради която е обжалван неговият акт.

При условията на евентуалност, моля да по измените обжалвания акт, като го потвърдите в частта, в която жалбоподателката дължи ТБО и данък недвижими имоти за цялата 2010г., както и за началото на 2011г. до датата на въвода във владение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: