ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести януари                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 803 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.Н., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адв.С., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на отдел „Местни данъци и такси” при ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Н., който представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените с преписката писмени доказателства. Също така моля с оглед размера на задължението и размера на лихвата за забава да допуснете извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде заключение за размера на данък за недвижими имоти и такса „Битови отпадъци” за годините 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г., както и за размера на лихвата за забава върху всяка от главниците, представляваща „Данък недвижими имоти” и такса „Битови отпадъци” за периоди, както следва:

върху главницата за 2010г. - за периода 01.05.2010г. - 31.01.2014г;

върху главницата за 2011г. – за периода 01.05.2011г. - 31.01.2014г;

върху главницата за 2012г. – за периода 01.05.2012г. - 31.01.2014г;

върху главницата за 2013г. – за периода 01.05.2013г. - 31.01.2014г.

Това искане правя с оглед, ако съдът счете, че за тези изчисления са необходими специални знания по отношение най-вече за лихвата за забава.

         Задължението в частта относно такса „Битови отпадъци” не се оспорва по основание досежно осъществяваните от общината дейности включени в таксата за битови отпадъци, но оспорваме размерът на задълженията.

 

         Адв.Н.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените от административния орган писмени доказателства.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

По отношение поисканата от жалбоподателя експертиза, предоставям на съда. Считам, че задълженията са определени в самото решение на административния орган, но ако съдът прецени, че за точното им изчисление са необходими специални знания, то да се допусне извършване на експертизата.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания акт за удостоверяване на задължения по декларация.

 

Намира доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за назначаване на съдебно-икономическа експертиза по делото, посредством която да се установят размерите на установените публични задължения за основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като вземе предвид решенията на Общински съвет-Царево, определящи промилите, посредством които се изчисляват ежегодно таксите за битови отпадъци и данък за недвижими имоти на територията на Община Царево, да отговори на поставените от пълномощника на жалбоподателя въпроси, същите записани по-горе в протокола.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.04.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: