ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 853                                     дата  26 май 2014год.                        гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 26 май 2014год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                              Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………..

 

разгледа адм. дело № 803 по описа за 2014 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от С.П.Н. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 5213009220/31.01.2014г., издаден от орган по приходите в община Царево, потвърден с Решение № 33/06.03.2014г. на началник на отдел „Местни данъци и такси“ в община Царево. 

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена извън установения от закона срок.

            Данните от административната преписка сочат, че решението на горестоящия административен орган № 33/06.03.2014г. е било изпратено до жалбоподателката с писмо с обратна разписка на дата 07.03.2014г. Пратката е върната от Български пощи ЕАД с отбелязване от 10.03.2014г., че получателят отказва да получи пратката. От община Царево е изпратено повторно препоръчано писмо от 14.03.2014г. за връчване на решението на горестоящия орган, като пощенският оператор отново е върнал пратката на 18.03.2014г. с аналогична отбелязване – получателят отказва да я получи. Изпратено е трето писмо до жалбоподателката, което тя е получила на 24.03.2014г. Жалбата пред съда е подадена чрез административния орган на 01.04.2014г. Страната счита, че жалбата е подадена в 14-дневния срок, броен от 24.03.2014г., когато се е съгласила да получи пратката. Броенето на срока следва да започне от първо извършеното уведомяване на адресата за издадения административен акт, в условията на отказ за получаването му. Съгласно нормата на чл.44, ал.1 от ГПК Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изиска от него удостоверяване на самоличността му чрез представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция "Охрана" при Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването. След като законът регламентира, че отказът на получателя не засяга редовността на връчването, то следва да се счете, че връчването е извършено редовно на 10.03.2014г. и считано от този момент следва да се брои срокът за обжалване по чл.149, ал.1 от АПК и който съответно изтича на 24.03.2014г. Както се посочи жалбата е подадена на 01.04.2014г., поради което следва да се приеме, че е депозирана извън срока, като такава се явява процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - да се прекрати.

            Така мотивиран и на основание чл.159, т.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.П.Н. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 5213009220/31.01.2014г., издаден от орган по приходите в община Царево, потвърден с Решение № 33/06.03.2014г. на началник на отдел „Местни данъци и такси“ в община Царево. 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 803/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                                    СЪДИЯ: