О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 854/15.04.2013 година,  Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на петнадесети април, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 803/2013 година.

 

Производството е по глава Х раздел І от АПК (АПК).

Образувано е по жалба на Ж.Н.Ж. с ЕГН ********** в качеството му на ЕТ “Джи енд Джи – Ж.Ж.” с ЕИК *** и адрес на управление – село Младежко, община Малко Търново  против поддържан мълчалив отказ на “ДФ Земеделие по Заявление за плащане по марка 214-Агроекология с УИН 02/190612/81013, подадено през 2012 г.”.

С определение № 712/29.03.2013 година съдът е указал на жалбоподателя да уточни отказът на кой орган оспорва и в какво се изразява неговата незаконосъобразност.

В изпълнение на указанията с уточнение, приложено към заявление № 3370/03.04.2013 година, жалбоподателят е конкретизирал, че съобразно чл. 65 ал.7 от Наредба № 11/06.04.2009 година за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., е следвало да бъде уведомен с уведомително писмо за изплатената финансова помощ в срок до три месеца след датата на оторизация на плащането.

Предвид липсата на такова волеизявление, жалбоподателят е приел, че си оспорва мълчалив отказ и е подал жалбата срещу него.

При така установените факти, съдът приема, че спорът е местно подсъден на Административен съд – град София, на основание чл. 133 ал.1 от АПК във връзка с чл. 65 ал.7 от Наредба № 11/06.04.2009 година за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

            По изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 803/2013 година.

ИЗПРАЩА оспорването, по подсъдност, на Административен съд – град София.

 

 

СЪДИЯ: