ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 803 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДРОМЕДА ИН” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н..

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М..

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице А. вх. № 3498/09.05.2014 г., видно от която към настоящия момент не е изготвена възложената по делото съдебно-счетоводна експертиза, тъй като документите по досъдебно производство №202/2013г. на Национална следствена служба, които е следвало да бъдат предмет на анализ на възложената експертиза, към настоящия момент са били изпратени в Наказателна колегия на Софийски градски съд, като не е ясно кога ще бъдат върнати в Националната следствена служба. Приложено е писмо от Национална следствена служба, с което вещото лице е уведомено от разследващия следовател за посочените по-горе обстоятелства.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ Н.: Считам, че след като на вещото лице е било указано къде се намират документите, нямало е пречка за извършване на експертизата, единствено след снабдяване с ново удостоверение, което да послужи не пред Националната следствена служба, а пред Софийски градски съд. Нашият процес не може да зависи от евентуалното връщане или не на досъдебното производство.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че следва да бъде приключено събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, като взе предвид докладваната днес молба от вещото лице А., видно от която налице са обективни пречки за изготвяне на възложената по делото съдебно-счетоводна експертиза, намира че по делото бяха положени необходимите усилия за изготвянето на тази експертиза, но тъй като са налице очевидно обективни пречки за нейното извършване, съдът намира за необходимо делото да бъде решено с оглед на наличните доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата на моя доверител.

Ще представя писмени бележки.

Моля да ни се присъдят разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок.

Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ДАВА на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: