ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 30.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети септември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 803 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДРОМЕДА ИН” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Н..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М..

        

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         С.В.А. - 49г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

        

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното заключение.

         Адв.Н.: Във връзка с представените от мен доказателства за изземването на документи, дали успяхте нещо да откриете за доставчика „Георгиев Трейд 2009” ЕООД?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По делото има представени документи, които съм описала в заключението и които съм съобразила. Нищо не съм правила по протокола за претърсване и изземване.

         Адв.Н.: Представила съм пред съда този протокол, съгласно изискването на ВАС да се провери оригиналната счетоводна документация. Тази документация се съдържа в едно досъдебно производство и въпросът е дали е изследвана тази документация пред този разследващ орган, за да се видят оригиналните документи.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм съобразила съдържащите се писмени доказателства в оригиналния им вид в иззетата документация, за която е представен протокол за претърсване и изземване.

         Адв.Н.: Считам, че не е изпълнена експертизата, тъй като задачата е да се проверят не само документи по делото, затова съм представила този протокол за сведение.

         Считам, че вещото лице следва да направи опит да види тези оригинални документи. Не мога да кажа дали ще се намери нещо различно от тези по делото. Но предвид изричната практика на ВАС, която не се задоволява само с представените по делото документи, а изследване на оригиналната счетоводна документация, следва вещото лице да провери и тази документация.

         Дали нещо би се променило, ако се направи това изследване, не мога да кажа. Относно трудовите договори, съм на мнение, че няма как да бъдат различни, тъй като има уведомления до НАП.

         Юрисконсулт М.: Има уведомления, че са сключени трудови договори, но дали са плащани осигуровки и т.н. не се знае.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има много назначени работници по информация от НАП, подадените уведомления са 17 броя за месец октомври.

         Адв.Н.: Ако се разгледат документите в тази преписка няма да се промени броят на работниците, но за останалите задачи, които сме поставили, тази документация трябва да се изследва.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В искането за експертиза беше написано да се съобрази протокола за претърсване и изземване. Как точно да го съобразя? Самият протокол няма как да съобразя. Би могло да отида в съответното районно управление, но не знам къде се намира преписката по това досъдебно производство. Липсва информация къде е това производство.

         Адв.Н.: Записано е в протокола от предходното съдебно заседание. Не е изпълнена задачата така, както съм я поставила. Да не се приема експертизата.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към експертизата.

        

         Съдът като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице, намира за необходимо експертизата да бъде приета по делото само в частта относно отговорите на въпроси № 2 и № 3, като в частта по отношение на въпрос № 1 експертното заключение не следва да бъде прието, тъй като при отговора на този въпрос съдебният експерт не е съобразил поисканото от жалбоподателя изследване на документацията съдържаща се по дознание № ЗМ-130/2009г., за което има твърдение от страна на жалбоподателя, че там се съдържат писмени доказателства, които биха били относими към доставчика „Георгиев Трейд 2009” ЕООД  в каквато насока беше поставена и задачата на вещото лице.

         С оглед изложените мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото съдебното заключение в частта относно отговори на въпроси № 2 и № 3, като за изпълнението в тази част от съдебната експертиза следва да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева от внесения депозит.

 

Адв.Н.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви исканата от нас експертиза в цялост, включително и отговор на въпрос № 1 по отношение на този процесен доставчик, като изследването следва да бъде въз основа на документацията съдържаща се в дознанието, а при необходимост да се издаде удостоверение на вещото лице.

         Ще направя искане до Районна прокуратура да даде сведение да се уточни къде точно се води това производство.

 

С оглед направените в днешно съдебно заседание уточнения, съдът намира за необходимо на вещото лице да бъде дадена допълнителна възможност да изготви назначената съдебно-счетоводна експертиза в частта относно въпрос № 1, като за целта в случай на необходимост да се издадат съответните удостоверения на вещото лице, посредством които да се осигури достъп до държавните институции администриращи посоченото досъдебно производство.

С оглед дадената допълнителна възможност на вещото лице и необходимостта от изслушване на заключението съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.01.2014г. от 14.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: