ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,21.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и първи ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1802 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДИАМАНТ САРЪЕВА“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 4 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., която представя днес пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Т.: Поддържам депозираната жалба. Във връзка с изложеното в нея, представям и моля да приемете като доказателство съобщение за наложен запор върху моторни превозни средства собствени на жалбоподателя, сред които и процесното МПС. Запорът е наложен от ЧСИ Т.М.. Процесното МПС е описано второ по ред.

         Представям едно извлечение от търговския регистър, от което е видно на кой адрес е регистриран жалбоподателят, като в тази връзка правя пояснение защо соча именно това доказателство, тъй като от преписката е видно, че цялата кореспонденция между административния орган и жалбоподателя е водена на адреса на физическото лице – управител, което лице е различно от юридическото - собственик и жалбоподател. Като в допълнение на жалбата правя допълнително оспорване на заповедта досежно това, че нито тя, нито предхождащите я документи не са адресирани до жалбоподателя, което считам, че е съществено процесуално нарушение на процедурата по нейното издаване.

Цялата документация до момента е адресирана на адрес в с.Трояново, община Камено, а собственикът на МПС фирма „Диамант Саръева“ ООД е регистриран в гр.Бургас.

         Други доказателства няма да соча към момента. Евентуално, предвид засилено служебно начало, моля за възможността да бъде изискан от актосъставителя документ, който да установи, че теренът, върху който е паркирано МПС-то представлява общинска собственост, а не частна собственост, предвид че в този район, а и непосредствено до този терен се намират жилищни кооперации. Нашата информация е, че този терен е частна, а не общинска собственост, поради което и жалбоподателят си позволил да държи там МПС-то. Това е паркинг, доколкото ми е известно и жалбоподателят има информация, която не знам доколко е вярна, но е бил уверен, че може да държи това МПС там. Смятам, че тази доказателствена тежест би следвало да се възложи на административния орган, тъй като той твърди в заповедта, че МПС-то е паркирано върху терен общинска собственост и считам, че това обстоятелство следва да бъде доказано от Община Бургас.

         СЪДЪТ към адв.Т.: Паркинг ли е процесното място, където е оставено това МПС? Има ли означения, че това място е паркинг с разграфени места за паркиране?

 Адв.Т.: Не съм ходил на място и не зная дали процесното място представлява паркинг и дали е разграфено с паркоместа.

 

         Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата. Моля да допуснете до разпит един свидетел, който ще установи, че МПС-то е излязло от употреба и че жалбоподателят е уведомен за това преди да се състави заповедта за принудително преместване.

Представена е административната преписка във връзка с издадения административен акт. Други доказателства няма да сочим.

Твърдим, че мястото, на което е установен автомобилът, представлява територия общинска собственост, обособена като паркинг, даже в момента е разчертана синя зона. 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Т. писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола в неговото изявление.

Намира за основателно доказателственото искане на ответната страна по делото да бъдат събрани гласни доказателствени средства, посредством разпита на водения днес свидетел, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

Г.Д.В. – 46г., български гражданин, несемеен, неосъждан, без особени отношения с жалбоподателя, работи в Община Бургас като главен инспектор в Дирекция „Опазване на околната среда“. Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля В.:

Свидетелят В.: Желая да свидетелствам по делото.

 

Юрисконсулт А.: Кое МПС се счита за излязло от употреба?

СЪДЪТ НЕ ДОПУСНА въпроса към свидетеля.

Юрисконсулт А.: Какъв е стикерът за годишен технически преглед?

 

СЪДЪТ към свидетеля В.: Какви са служебните Ви задължения и правомощия във връзка с констатиране на автомобили като процесния?

 

Свидетелят В.: Едно от задълженията ми е прилагане на разпоредбите свързани с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

При положение, че моторни превозни средства са паркирани на място общинска собственост и повече от две години не са минавали годишен технически преглед (ГТП), ние ги маркираме, като поставяме стикер или на предното, или на задното стъкло (в зависимост от това как е паркиран автомобила),     на видно място, като даваме срок 14 дни да мине ГТП или да бъде предадено превозното средство за разкомплектоване в определени за тази цел пунктове.

За  конкретния автомобил констатирах, че последно е трябвало да премине ГТП през месец октомври 2013г. Това видях от залепения стикер на панорамното стъкло на автомобила. На 06.11.2015г. залепихме оранжев стикер с това предписание, което обясних. Повече от две седмици минаха и на 23.11.2015г. пак отидохме на място и установихме, че колата не беше преминала ГТП и беше на абсолютно същото място. След извършена служебна справка установихме, че този автомобил се води на фирма „Диамант Саръева“ ЕООД с управител Д.А.Н.. Бе изпратено писмо-покана със срок една седмица след получаването му или да представи стикер за преминал ГТП или че е разкомплектован автомобила. Писмото беше пратено в с.Трояново, където е седалището на фирмата и настоящия адрес на управителя. То беше получено лично от управителя         , но не бяха предприети абсолютно никакви мерки. Затова на 23.02.2016г. установихме, че колата нито е преместена, нито е преминала ГТП и бе съставен АУАН. Въз основа на всички тези неща е издадена и заповедта.

         Мястото, на което се намира автомобила е ул***. Това е паркинг, който е общинска собственост и може би повече от година е синя зона. Там са разграфени паркоместа. Колата беше между вход 1 и вход 2. Това е пред  един блок.

         СЪДЪТ към СВИДЕТЕЛЯ: Един малко страничен въпрос - след като мястото е в обхвата на синя зона, ако не се плаща за паркирането в синята зона не трябва ли да се премести принудително автомобила?

Свидетелят В.: Собственикът може да се плаща годишно за синя зона, но въпреки това моторното превозно средство е излязло от употреба.

          

Юрисконсулт А.: Извършена е проверка за седалището на фирмата, което е в Бизнес център „Аполо“ **. Това се намира на ул.“****. Извършихте ли посещение на адреса за връчване на кореспонденцията?

Свидетелят В.: Извършихме посещение на този адрес, но доколкото разбрахме от управителя на самия център, седалището на фирмата вече от доста време не е там. Проверихме също така на ул*****, който адрес също излезе като възможен, но там се оказа бившата му съпруга и тя нямаше за него някаква конкретна информация.

         Юрисконсулт А.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Т.: Какво беше външното състояние на автомобила?

Свидетелят В.: Доколкото си спомням имаше четири спаднали гуми.

Адв.Т.: Беше ли с две регистрационни табели? При външен оглед имаше ли някакви други забележки?

Свидетелят В.: Нямаше други забележки, освен спаднали гуми.

Адв.Т.: Нямам други въпроси.

 

         Други доказателства няма да ангажирам. Мисля, че изчерпахме от наша страна доказателствените си искания.

         Юрисконсулт А.: Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът, като съобрази изявленията на пълномощниците, че други доказателства по делото няма да се ангажират

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Т.: Моля да имате предвид, че видно от показанията на актосъставителя и от процесния АУАН, същият е посочил за нарушител физическото лице Д.Н., а не дружеството собственик на автомобила. В самия АУАН стоят имената на физическото лице, което е управител на фирмата, но не е посочен в това му качество. Оттук следва, че не е налице валиден АУАН, който да констатира извършено нарушение именно от дружеството жалбоподател. Впоследствие това се подразбира и от цялата адресирана до физическото лице кореспонденция. Дружеството нито веднъж по надлежен ред не е било потърсено. Като доказателство за пощенски пратки се представят само документи до физическото лице, а не до фирмата. Считам, че посочването на нарушител различен от този в заповедта опорочава нейното издаване, който порок не може да бъде саниран в настоящото производство.

Представям становище на съда, в което съм изложил допълнително съображенията си.

Моля да ми дадете срок да представя писмена защита.

 

Юрисконсулт А.: Заповедта за принудително преместване е издадена на собственика на автомобила „Диамант Саръева“ ЕООД. Считам, че е спазена процедурата описана в Наредбата управление на отпадъците на Община Бургас. Моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалваната заповед.

Моля да ми дадете срок за писмено становище.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: