ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 802 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.Я., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  П.К.Д., редовно призовано, не се явява, представлява се от адвокат К.Я., с представено от днес пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Я.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.А.Я. и П.К.Д. против заповед № 8-Z-345/08.03.2016г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „метална стълбищна конструкция”, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.8.205 в м.”Буджака”, землище на гр.Созопол.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам жалбата. Поддържам искането за разпит на двама свидетели, като водя един и моля да бъде разпитан.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в заповедта и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че следва да ангажират доказателства за твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед, вкл. и чрез ангажиране на доказателства за законност на извършеното строителство и търпимост на същото.

 

Съдът констатира, че от представените по делото доказателства не се установява жалбата на П.Д. да е подадена в 14-дневния преклузивен срок, тъй като от известието за доставяне е видно, че оспорената заповед е получена на 12.03.2016година, а жалбата е входирана на 29.03.2016г.. С оглед на изложеното УКАЗВА на жалбоподателя П.Д., че следва да ангажира доказателства за спазване на предвидения от законодателя 14-дневен срок за обжалване. При непредставяне на доказателства, ще се приеме, че жалбата е просрочена и производството по нея ще бъде прекратено.

 

ДОПУСКА  до разпит водения от жалбоподателя свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

 

ПРИСТЪПВА към разпита на свидетеля като СНЕМА самоличността му, както следва:

 

Ц.А.Ц.- г., български гражданин, семеен неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

В ЗАЛАТА влиза адвокат Й., който представя пълномощно за ответника. Съдът запознава адвокат Й. с извършените до момента процесуални действия.

               

АДВОКАТ Й.: Аз ще Ви моля да имате предвид, че аргументите, мотивите в заповедта се придружават с приетата от съда административна преписка, с оглед извършената процедура и установените фактически обстоятелства. В тази връзка няма да сочим други доказателства, с оглед указаната ни доказателствена тежест.

 

АДВОКАТ Я. въпрос към свидетеля: Знаете ли процесния имот? Откога и разкажете всичко свързано със строителството и металната стълба? От имота към морето съществува ли стълба и кой е построи?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Знам процесния имот. Знам от както го купиха жалбоподателите, а именно някъде 2002г., 2003г., като не мога точно да кажа коя година. Ходил съм да го гледам. Купиха празно място, без строеж. После съм ходил когато започна строителството. Даже присъствах при започване на строителството през есента на 2005г.. Присъствах на първа копка тогава м.09-10.2005г.. След това съм ходил много пъти, защото съм помагал в самото строителство, тъй като навремето съм работил като управител на строителна фирма и имам строителна култура. Помагах във връзка със сключването на договорите и за самото строителство, като контрол. След приключване на строителството също съм ходил. Последно бях преди една седмица.

 Съществува метална стълба, която я построи наша позната. Тя не я построи, а я финансира. На първа копка присъства тази наша позната, казва се  Е. Н. и още много приятели. Тя беше много добра приятелка, казвам вече защото почина. Понеже сина и́ почина, остана сама и ние я водихме с нас на много места. Идеята беше да се направи приятелски комплекс и тя дойде защото нейния син трябваше да участва. Ние се опитахме да я заведем долу на морето да го види, но тя не можа да слезе по скалите и каза, че нейният подарък ще бъде една стълба, да се слиза до морето. Тя беше много добре финансово обезпечена. Следващата година - 2006г. беше изградена стълбата. Аз като ходих в имота през пролетта на 2006г. и бях много учуден, че е изградена, защото не беше много лесно да се направи такава стълба. След разговор с тази наша приятелка разбрах, че има приятел в корабостроителна фирма и той се е заел. Това е обикновено метална стълба, но понеже има наклон и извивки е трудно да се направи, не може обикновен човек да я направи. Ако сега се види личи си кога е направена стълбата, защото е ръждясала и очукана.

 

АДВОКА Я.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Й.: Казахте, че тази приятелка е решила да направи подарък, като също така казахте, че ще правите приятелски комплекс, въпросът ми е - на кого е казала, че ще подари стълбата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Просто каза ще направи една стълба. Конкретно не е казала. Покрай нашия имот минава пътека и тя завършва до имота, а тази стълба тръгва от имот. Покрай имота минава пътека, която общината е оставила за минаване и тя завършва на отвесна скала. Тази пътека, която е отстрани, тя води към морето, такава е идеята според мен.

 

АДВОКАТ Й.: На кого я дари тази стълба?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Тя я направи за да можем хората, които сме там да я ползваме. Може да се приеме, че за приятелите я направи и в този кръг влизат жалбоподателите.

 

АДВОКАТ Й.: Казахте, че има пътека от общината, това означава ли че има друг път до морето?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Пътеката на общината води до склалите, а стълбата от скалите до плажа, т.е. ако я няма стълбата не може да се стигне до плажа.

 

АДВОКАТ Й.: Има ли други пътища за слизане до плажа?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Мисля, че има и друг достъп през таляна „Чайка”. Мисля, че е пътека до плажа, а не път там.

 

АДВОКАТ Й.: Известно ли Ви е, по принцип някакви разрешителни или някакви строителни книжа да има за тази стълба?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ц.: Не мога да кажа дали има строително разрешение или някакви строителни книжа за изграждане на тази стълба.  Не съм запознат.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към жалбоподателя. Няма да соча други доказателства. Не възразявам да се предостави възможност на жалбоподателя Д. да представи доказателства за подаване на жалбата в срок.

 

АДВОКАТ Я.: Нямам други доказателствени искания към този момент.

 

Съдът счита, че на жалбоподателя П.Д. следва да се предостави и възможност да ангажира доказателства за подаване на жалбата в срок и предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.09.2016г. от 10.20ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: