ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 802 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.А.Я., редовно призован, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат К.Я., с представено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Я.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото не са постъпили доказателства и не са направени доказателствени искания след проведеното предходно съдебно заседание.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА АДВОКАТ Й., процесуален представител на ответника, с пълномощно по делото.

 

Съдът ЗАПОЗНА адвокат Й., с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ Й.: Не възразявам с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам искането за разпит на втория свидетел, който беше допуснат в предходното съдебно заседание, но не го водим днес, тъй като същия беше професионално ангажиран. Моля, за възможност в следващото съдебно заседание да го доведем.

 

АДВОКАТ Й.: Какво ще се установява със свидетелските показания, ако са същите обстоятелства, които се установяваха с предходния свидетел се противопоставям.

 

АДВОКАТ Я.: Със свидетелските показания на втория свидетел, ще се установяват същите обстоятелства, които се установяваха и с предходния свидетел, поради което моля да заличите втория допуснат свидетел.

 

Съдът с оглед направеното изявление в днешното съдебно заседание от жалбоподателя и поради, това че с втория свидетел ще се установяват обстоятелства, за които вече са ангажирани свидетелски показания, счита че определението за допускането на втория свидетел следва да бъде отменено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТМЕНЯ протоколно определение от 28.06.2016година, в частта относно допуснатия втори свидетел.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Я.: Уважаема г-жо съдия, ще Ви моля да уважите жалбата. На първо място за редовността на жалбата на П.Д., видно от представените и приложени документи по делото, същия получил заповедта на 12.03.2016г., като срокът за обжалване е 14-дневен и е изтичал в събота на 26, а жалбата е подадена в първия работен ден на 28.06.2016г., като това че е входирана в общината на 29.06.2016г. не я прави нередовна. Установи се, че аз и другият жалбоподател не сме автори на извършеното строителство. Беше разпитан свидетел, който посочи по какъв начин е изградена стълбата и моля да дадете вяра на неговите показания. Моля да отмените оспорваната заповед с последиците по Закон.

 

АДВОКАТ Й.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като първо недопустима и просрочена, с оглед на обстоятелството, че същата не е подадена по пощата.

 

АДВОКАТ Я.: Има доказателства по делото, че е подадена по пощата.

 

АДВОКАТ Й.: В този смисъл правим възражение за просрочване на жалбата, като ако същото не бъде уважено и делото не бъде прекратено, по същество жалбата е неоснователна. Първо защото безспорно е, не се спори и от жалбоподателите и се признава от същите в до обясненията до Общината, че е налице незаконно строителство, т.е липсват строителни книжа за извършеното строителство. Второ, относно адресата на заповедта и възраженията в тази насока, същите са неоснователни, защото безспорно е че стълбата обслужва имота на жалбоподателите, а дали същата е изградена като подарък или не, не омаловажава факта на ползване, липсата на строителни книжа и премахването. В този смисъл заповедта е законосъобразна, а възраженията в жалбата са неоснователни и моля за решение в този смисъл, като присъдите в полза на община Созопол направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: