ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 802 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РЕНЕСАНС ТУРС” ЕООД, редовно уведомен, явява се адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имам един уточняващ въпрос: По принцип как следва да бъде осчетоводен плувен басейн в едно дружество, когато бъде закупен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Басейнът по принцип представлява дълготраен актив и следва да бъде осчетоводен в групата на дълготрайните активи, които най-близко отговарят на характеристиките на този басейн.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли някакво отразяване в активите на дружеството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не е обособен отделно като заприходен актив. Като дълготраен материален актив е заприходена само земята.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ с оглед становището на страните намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата на моя доверител. Бих желала да изтъкна, че настоящата ревизия е проведена по обикновения ред, а не по особения, поради което всяка от страните следва да докаже фактите, които са благоприятни за нея. Нито в хода на ревизионното производство, нито в съдебното производство ответникът ангажира доказателства, че процесният ремонт е довел до увеличаване стойността на актива, с оглед на което би следвало да се преобразува финансовият резултат. Констатациите в ревизионния доклад и акт категорично сочат, че счетоводството на доверителя ми е водено редовно, поради което и няма основание да се извършват корекции на така вече взетите счетоводни операции и по безспорен път се доказа, че жалбоподателят е реализирал през отчетната година доходи от стопанисване на сгради и поддръжка на инфраструктура, което означава, че този разход е в съответствие с осъществяваната икономическа дейност.

Моля да присъдите съдебно-деловодните разноски на доверителя ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В хода на административното производство решаващият орган като инстанция по същество е обосновал непризнаването на разходи със следната теза: установено е по безспорен начин, което се потвърждава от приетата в днешно съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза, че дружеството няма включен плувен басейн в данъчно-амортизационния си план и не е осчетоводил такъв като дълготраен материален актив. Следователно задълженото лице няма собствен актив, на който да извършва ремонти, и е налице хипотезата на чл. 26, т. 1 от ЗКПО, че за целите на този закон разходът не може да бъде признат, т. е. няма данни задълженото лице да експлоатира басейна и да реализира приходи от тази дейност.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: