ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осемнадесети юни                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 802 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РЕНЕСАНС ТУРС” ЕООД, редовно призован, явява се адвокат Н., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт  Й., редовно упълномощена от днес.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата лица, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Изцяло поддържам жалбата на моя доверител, като във връзка с допълнително въведеното основание в решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, че разходът следва да се преобразува на основание чл.26, т. 1 от ЗКПО, твърдим, че моят доверител има приходи именно от тази стопанска дейност, а именно поддръжка на сгради и инфраструктура. Имам доказателствено искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза именно за изследване на това обстоятелство и за начина на осчетоводяване на процесния ремонт.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да приемете административната преписка.

По искането за експертиза, не възразявам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, формулирани в писмена молба на адвокат Н., представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: