ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 28.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 802 по описа за 2013 година

На именното повикване в 11:52 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Еко Ресурс” ЕООД, редовно призован, се явява управителя Ж. Н. Ж.в.

 

За ОТВЕТНИКА Началник Управление „Земеделие” при Община Средец, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Еко Ресурс” ЕООД против мълчаливия отказ на Началник Управление „Земеделие” при Община Средец за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ за премахване на повече от 5 дървета по подадено от дружеството заявление вх.№ 12.00.90/04.02.2013г., мълчаливо потвърден от кмета на Община Средец.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.В – Поддържам депозираната жалба. Доказателства няма да соча.

 

АДВОКАТ К. – Аз оспорвам жалбата, като считам, че същата е неоснователна и необоснована и намираме оспорването за процесуално недопустимо.

Желая да представя, като доказателство по делото, определение постановено от Административен съд Бургас по административно дело № 861 от 2013 г. със същия предмет. Това определение не е влязло в сила, тъй като е обжалвано с частна жалба. Няма да сочим други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.В – Запознат съм с определението, но съм на мнение, че не следва да се прилага като доказателство по делото, тъй като нито е влязло в сила, нито е правилно според мен.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ определение № 888 от 19 април 2013 година постановено по административно дело № 801 по описа за 2013 година на Административен съд гр. Бургас.

 

ПРИОБЩАВА към делото административно делото № 453 от 2013 година по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата

 

ДАВА думата по същество:

 

УПРАВИТЕЛЯТ Ж.В – Поддържам жалбата срещу мълчаливият отказ на кмета, който е формиран по чл. 58, ал.1 от АПК и на основание на разпореждане на Административен съд гр. Бургас, с указания за изрично произнасяне на кмета на община Средец, тъй като и до момента произнасяне няма, нито има постановен отказ.

Моля да ми бъдат присъдени разноските в размер на държавната такса по делото.

 

АДВОКАТ К. – Оспорваме изцяло депозираната пред Административен съд гр.Бургас жалба, като молим съда да остави същата  без уважение, като да прекрати производството, като подробни мотиви за това съм изложила в писмени бележки, които представям, с копие за жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: