О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Град Бургас, 11.05.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на единадесети май 2011 година, в закрито заседание в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 802 по описа за 2011 година  и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

            Производството е по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от В.С.П. ***, против решение № РД-10-86/18.03.2011г., издадено от директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на основание чл.147, ал.2, изречение второ от ДОПК е прекратено административното производство, образувано по подадена от В.С.П. жалба с вх. № 04-В-Ж-16/12.01.2011г., поради неотстраняване на констатирани нередовности.

Жалбоподателят оспорва административния акт като незаконосъобразен. Моли съда да отмени прекратяването на административното производство и вместо това, да отмени издадения му ревизионен акт и определените с него задължения за ДДС.

Ответникът – директорът на дирекция “ОУИ” – Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в постъпило по делото писмено становище и моли съда да постанови определение, с което да остави в сила като правилно и законосъобразно оспореното решение № РД-10-86/18.03.2011г. на директора на Д “ОУИ” – Бургас. Прилага административната преписка в цялост.

Бургаският административен съд, като прецени доводите на страните, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена пред надлежен съд, от легитимирано лице, в законоустановения по чл.147, ал.3 от ДОПК срок, отговаря на изискванията на чл.149, във връзка с чл.145 от ДОПК, налице е правен интерес от обжалването, поради което е допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От данните по делото се установява, че на ревизираното лице В.С.П. е издаден ревизионен акт № 02-901353/23.02.2010г. от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, връчен по реда на чл.32 от ДОПК. На 3.01.2011г. същият е подал жалба с вх. № 04-В-Ж-16 по описа на Д“ОУИ” – Бургас, препратена по компетентност от ТД на НАП-гр.Бургас, след преглед на която е констатирано, че не отговаря на изискванията на чл.145, ал.2, т.2 и т.4 от ДОПК, а именно – не е посочен акта или действието, срещу което е подадена, и не става ясно в какво се състои искането. В съответствие с разпоредбата на чл.147, ал.2 от ДОПК, на жалбоподателя е изпратено уведомление с изх. № 04-В-Ж-16-1/13.01.2011г. за изправяне на констатираните нередовности на жалбата. Уведомлението е редовно връчено на 22.02.2011г. по реда на чл.32 от ДОПК, видно от представените с изпратената до съда административна преписка протоколи № 1100421/21.01.2011г. и № 1100544/07.02.2011г. за посещение на декларирания от лицето адреса за кореспонденция с приходната администрация, покана с изх. № 94-00-177/07.02.2011г. до лицето за явяване в ТД на НАП-гр.Бургас, изпратена с писмо (обратна разписка), съобщение по чл.32 от ДОПК от 7.02.2011г. за връчване на уведомлението, поставено на определеното за целта място в ТД на НАП-гр.Бургас и публикувано в интернет – страницата на НАП. В указания в съобщението 7-дневен срок, жалбоподателят не е отстранил нередовностите на подадената от него жалба, поради което с обжалваното в настоящото производство решение № РД-10-86/18.03.2011г., директорът на Д“ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП е прекратил административното производство, образувано по подадената от В.П. жалба с вх. № 04-В-Ж-16/12.01.2011г., поради неотстраняване на констатирани нередовности.

Горните фактически обстоятелства не са опровергани по делото от страна на жалбоподателя.

Съгласно разпоредбата на чл.147, ал.2 от ДОПК, когато подадената жалба не е подписана, не е посочен актът или действието, против които се подава, или не е приложено пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник, решаващият орган уведомява жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с решение на компетентния да я разгледа орган. Предвиденият в разпоредбата срок за отстраняване на недостатъците на жалбата е преклузивен и има за последица прекратяване на образуваното производството.

В случая, решаващият орган законосъобразно е дал указание на лицето по реда на  чл.147, ал.2 от ДОПК за отстраняване на нередовностите, тъй като в жалбата му е посочено, че е против действия на публичен изпълнител и ревизионен акт, неозначен с номер, дата, месец и година на издаване, и се иска предоставяне на възможност за представяне на доказателства, но не и конкретно искане във връзка са действие или акт, с които жалбоподателят не е съгласен. Правилно е прието също от решаващия орган, че в дадения 7-дневен срок от получаване на съобщението недостатъците на жалбата не са отстранени, поради което законосъобразно, на основание чл.147, ал.2 от ДАПК, образуваното по нея административно производство е прекратено.

С оглед изложеното съдът намира жалбата е неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена.

Воден от горното и на основание чл.147, ал.3 от ДОПК, Административен съд – гр.Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.П. ***, против решение № РД-10-86/18.03.2011г., издадено от директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, с което е прекратено административното производство, образувано по подадена от В.С.П. жалба с вх. № 04-В-Ж-16/12.01.2011г., поради неотстраняване на констатирани нередовности.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: