Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер       937                     от 11.05.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия А.

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 801 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Айсберг 2000“ ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Иван Вазов“ ***, представлявано от С.Д.С.– управител; с адрес за призоваване гр. Бургас, ул. „Хан Аспарух“ № 3, ет. 1 против Решение № 252/26.02.2018 г., постановено по НАХД № 5610/2017 г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2579/2016/21.04.2017 г., издадено от Началник Митница Бургас, като за нарушение на чл. 234, ал. 1, т. 1 от Закона за митниците (ЗМ) на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от ЗМ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 5 132,16 лева, представляващи 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен – постановен в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдо- производствените правила и необоснованост и да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание дружеството се представлява от управителя си и от процесуален представител – адв. М.А. ***, като се поддържат основанията, изложени в жалбата.

Ответникът – Митница Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, като излага подробни мотиви в тази насока.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Айсберг 2000“ ЕООД против Наказателно постановление № 2579/2016/21.04.2017 г., издадено от Началника на Митница гр. Бургас, с което за нарушение по чл. 234, ал. 1, т. 1 от ЗМ, на основание чл. 234, ал. 2, т. 1 от ЗМ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5 132,16 лева, представляващи 100% от размера на избегнатите публични държавни вземания. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд –Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон, като при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на материалния закон, които да обуславят неговата отмяна.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Предвид събраните доказателства не може да бъде споделено твърдението на касатора, че нарушението не е безспорно доказано. Обсъдени са събраните доказателства за процесните колички и предвид факта, че същите имат отделна регулируема колона и се задвижват с двигател с батерия, съответстват на позицията, за която е следвало да бъде подадена декларацията – 8703 от КН, а не както е посочено в ЕАД – 8713 от КН.

Неоснователно е възражението относно провеждането на последващия контрол от страна на митническата администрация. Правомощията на митническите органи във връзка с реализиране на последващия контрол са изрично регламентирани в гл. 14, раздел ІV на ЗМ. Реализирането на контрол за законосъобразност върху така проведения последващ контрол не може да бъде предмет на настоящото производство, а видно от събрания доказателствен материал касатора не е оспорил Решение № 32-282606/11.10.2016 г. на началника на Митница Бургас, същото е влязло в сила, представлява стабилен административен акт и е породило своите правни последици. В този смисъл, при реализиране на последващ контрол, компетентните митнически органи имат право да правят изводи на база информация, предоставена от трети, неучастващи в производството лица. Провеждането на физически контрол не е задължителен елемент от производството по последващ контрол и в условия на оперативна самостоятелност митническият орган решава дали такъв следва да бъде извършен.

 

Несъстоятелно е твърдението в касационната жалба относно липсата на информация за определяне на митническата стойност на стоките. Информацията се съдържа в Решение № 32-282606/11.10.2016 г. на началника на Митница Бургас, което е цитирано в съдържанието на наказателното постановление и което безспорно е известно на касатора. Заплащането на определените с това решение мита и други публични държавни вземания е факт, релевантен за провеждане на административнонаказателното производство.

Твърденията за наличие на маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН не следва да бъдат съобразени, тъй като нарушението води до ощетяване не само на националния бюджет, но предвид факта, че митата са собствен източник на доходи на Европейския съюз, на практика се нарушава и фиска на Съюза.

Касационната инстанция счита, че административнонаказващия орган е доказал по безспорен и несъмнен начин нарушението. В този смисъл първоинстанционното решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила, а касационната жалба като неоснователна да се остави без уважение.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 252/26.02.2018 г., постановено по НАХД № 5610/2017 г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.