ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 22.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно дело номер 801 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:47 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аличо Комерс” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директорът на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Е. , с пълномощно от днес.

 

Съдът констатира, че непосредствено преди днешното съдебно заседание по факса е постъпила молба вх. № 6463/22.06.2016година от адвокат М.А., процесуален представител на дружеството жалбоподател „Аличо Комерс” ЕООД, в която заявява, че оттегля депозираната жалба против заповед №1573347-0094321/22.07.2015г. на и.д. директор на ТД на НАП Бургас и моли производството по делото да бъде прекратено.

 

Съдът връчва молбата на юрисконсулт Е. за запознаване и изразяване на становище по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Запознат съм с молбата на адвокат А.. Да не се дава ход на делото, тъй като жалбата е оттеглена и задължението е заплатено.

 

Съдът намира, че по делото е налице индиция за отпаднал правен интерес от настоящото съдебно производство, но към момента адвокат А. разполага единствено с общо пълномощно да представлява жалбоподателя пред съда. Съдът приема, че за оттегляне на жалбата пълномощното следва да е изрично, с каквото адвокат А. не разполага към момента. В този смисъл съдът намира, че не следва да се дава ход на делото в днешното съдебно заседание, а да се предостави възможност на жалбоподателя да потвърди извършените от адвокат А. действия с молба от 22.06.2016година или да преподпише лично молбата за оттегляне на жалбата и прекратяване на производството.

 

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок от уведомяването да изпълни дадените указания в обстоятелствената част на настоящото определение.

 

За процесуална икономия, в случай на неизпълнение на указанията, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.07.2016година от 13.45часа, за която дата и час страните уведомени.

 

УКАЗАНИЯТА да се изпратя до жалбоподателя чрез адвокат А..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:54часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: