ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 05.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер  801 по описа за 2016 година.                  

   

    На именното повикване в 14:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аличо Комерс” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директорът на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Е., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Моля да се прекрати това дело, тъй като за жалбоподателя е отпаднал правния интерес. Дружеството е оттеглило и жалбата си по наказателното производство, подадена пред Районен съд Ямбол и е заплатило сумата. Моля да се прекрати делото. Връчили сме заповед за прекратяване, а адвокатът му казва, че няма връзка с лицето.

 

Съдът, с оглед липсата на заявено становище и след съобщаване на указанията, дадени в съдебно заседание от 13.07.2016г., получени на 20.07.2016г. от управителя „Аличо Комерс” ЕООД - Алиев, счита, че не следва в днешното съдебно заседание да се дава ход на делото, а отново да се изпрати съобщение до жалбоподателя на адреса, който е посочен по делото като адрес на управление на жалбоподателя, а именно гр.Ямбол, ул. „Крушево“ № 1. В същото следва да се уведоми оспорващия, че при липсата на изявление в дадения срок дали поддържа оспорването или не, съдът ще приеме за валидна волята, която е изразена от нЕ.ия процесуален представител адвокат М.А. в молба от 23.06.2016година и ще счита, че оспорващия „Аличо Комерс” ЕООД, чрез управителя А. А. потвърждава оттеглянето на депозираната жалба против заповед №157347-0094321/22.07.2015г. на и.д.директор на ТД на НАП Бургас и ще прекрати производството по делото.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ да се изпрати съобщение до жалбоподателя по адреса на управление, в което да се уведоми оспорващия, че в 7-дневен срок от съобщението, ако не изрази становище дали поддържа оспорването или не, съдът ще приеме за валидна волята изразена от нЕ.ия процесуален представител адвокат М.А. в молба от 23.06.2016година и ще счита, че оспорващия „Аличо Комерс” ЕООД, чрез управителя Али Алиев, потвърждава оттеглянето на депозираната жалба против заповед №157347-0094321/22.07.2015г. на и.д.директор на ТД на НАП Бургас и ще прекрати производството по настоящото дело.

 

За процесуална икономия, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 19.10.2016година от 13.30часа, за която дата и час страните – уведомени по реда на чл.137 ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ нарочно съобщение на жалбоподателя с дадените в днешното съдебно заседание  указания.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:23 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: