ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 801 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ К.С.М., Г.Я.А., „Анимал комерс“ ООД, редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат В., с приложено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Национална агенция по приходите гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№4054/24.04.2017г. от С.В.М., с което уведомява, че не желае да участва в делото като законен наследник на ищеца К.С.М. и моли да бъде заличен като страна. Към молбата е приложено удостоверение за наследници, от което е видно, че К.С.М. е починал на 21.03.2017г..

 

АДВОКАТ В.: Във връзка с депозираната молба, не следва да се дава ход на делото. Първо трябва да се вземе отношение по молбата, която беше докладвана днес, а именно не следва да се дава ход, тъй като по чл.6 от Закона на наследствата, той е преживял родител единствен, майката е починала, има още един наследник в чл.7 от Закон за наследствата, но той не следва да участва в производството. В подкрепа на молбата на бащата на С.М., представям акт за смърт на клиента ми К.С.М., поради което считам, че следва да бъде заличен от списъка като ищец и делото да продължи относно „Анимал комерс“ ООД и Г.Я.А., като негов управител и физическо лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не възразявам да се уважи молбата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се заличи ищеца.

 

Съдът с оглед така постъпилите по делото доказателства и становище на страните, счита че производството по делото следва да бъде прекратено по отношение на ищеца К.С.М. починал на 21.03.2017г., а с оглед изрично направеното изявление от неговия наследник С.В.М., същия не следва да бъде конституиран като страна по делото и делото да продължава спрямо него. Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№801/2014г. по описа на Административен съд Бургас, в частта в която е образувано по искова молба подадена от К.С.М. и ЗАЛИЧАВА същия като ищец в производството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за присъстващите, а за С.В.М. от уведомяването му.

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола с определението на съда на С.В.М..

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са изисканите от Районен съд Бургас гр.д.№1792/2014г., към което са приложени гр.д.№836/2015г. на Окръжен съд Бургас, гр.д.№5549/2015г. на ВКС, ч.гр.д.№1426/2014г. на Окръжен съд Бургас и ч.гр.д.№6003/2014г. на ВКС, както и изисканото от Районен съд Карнобат гр.д.№269/2014г., към което са приложени гр.д.№1918/2014г. на Окръжен съд Бургас и гр.д.№2329/2015г. на ВКС.

С молба вх.№2965/24.03.2017г. от ответника са представени заверени копия от ревизионен акт №02-00-2186/15.03.2011г. и ревизионен доклад № 02-00-2186/09.02.2010г. издадени на „Анимал комерс”ЕООД.

 

Съдът на основание чл.171 ал.4 от АПК, УКАЗВА на ищците, че не сочат доказателства за претърпените от тях неимуществени вреди, в резултат на които се претендира обезщетение.

 

АДВОКАТ В.: Във връзка представения доклад и документи от ответника и гражданските дела, да се приемат като доказателства по делото. С две думи по отговора на представителя на НАП София, чрез офис Сливен, считаме, че отговорът е изцяло несъответстващ на събраните по делото доказателства, противоречащ изцяло на определението на ВКС и по двете приключили дела, поради което считаме, че същия не следва да се вземе предвид по принципния въпрос налице ли са такива данни или не. По отношение на указанието на съда дадено днес за липса на представени доказателства, преставям три протокола да претърсване и изземване от офиса на починалия К.М., представляващ счетоводната кантора осъществявала счетоводството на „Анимал Комерс“ООД и контакта с физическото лице Г.А.. В първия протокол от 17.10.2013г. на лист 8 е видно, че при претърсването и изземването в счетоводната кантора в ***, е иззет сравнителен материал от печат на „Анимал комерс“ ООД, гр. Карнобат, както и на л.10 по същия начин е иззет сравнителен материал от печат на „Сигма ММ“ ЕООД гр. Бургас собственост и представяна от К.М.. Паралелно с това лицето беше подложено и на претърсване в личния автомобил и дома му и всичките тези действия бяха извършени в мое присъствие на база на договор за представителство, който представям на уважаемия съд и считам, че са пряка и непосредствена последица от обстоятелството, че е даден повод за предположения, че фирмата, по точно счетоводната кантора осъществява нерегламентирани счетоводни операции и евентуално изготвя нередовни и неверни книжа за това. Това е станало няколко месеца след като досъдебното производство е било прекратено. Считам, че тези неща имат непосредствена връзка с депозирания ревизионен акт. Моля, на кратко и ясно, представителят на НАП да отговори на един-единствен въпрос – всички ли ревизионни актове се изпращат до прокуратурите в страната. Принципният въпрос, ако е по преценка на представителите на НАП, те носят солидарна отговорност с осъдената вече прокуратура да заплати обезщетението. Ако този ревизионен акт не беше изпратен с намерението за престъпление, не би се образувало досъдебно производство, което е за тежко престъпление с наказание над 8 години „Лишаване от свобода“. Тези неща съм ги описал подробно вече. Правя искане наред с депозираните три броя протоколи, които да се приемат, да се допусне един свидетел до разпит, който е присъствал на обиска в счетоводната кантора. Този свидетел е бивш работник на К.М. и е бил счетоводител. Това лице е М.Г.Л. с ЕГН: ********** и адрес ***. Телефонът на свидетеля е записан в самия протокол за обиск. Този свидетел непосредствено ще обясни два часа преди явяване на К.М. с адвоката си в кантората, какви действия са били осъществени от присъстващите следовател и двете поемни лица, забележете и 5 оперативни работници от „Икономическа полиция“ Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат докладваните днес доказателства. По отношение на представените в днешното съдебно заседание доказателства от процесуалния представител на ищците, считам същите за неотносими, поради което моля да не се приемат по делото, тъй като видно от представените протоколи, същите касаят действия на орган различен от органите на НАП, а именно касаят действията на „Икономическа полиция“, ако не се лъжа. При тези  действия не са участвали органи по приходите, поради което считам, че същите нямат отношение към настоящия спор и моля да не се приемат като доказателства. По отношение на искането за допускане на разпит на свидетел, възразявам, тъй като отново считам ,че обстоятелствата, които биха установявани с разпита на този свидетел не касаят действия извършени от органи по приходите и нямат отношение към настоящия спор.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приложат постъпилите граждански дела и документите към исковата молба и отговора по нея. По представените в днешното съдебно заседание, доказателства не следва да бъдат приети по делото, тъй като не касаят действия или бездействия на органа по приходите, а по-скоро прокуратурата и дори съдът, тъй като същите са утвърдени от компетентен съдия към Окръжен съд Бургас. Що се касае до свидетелката, на която се позовават ищците, същата не следва да бъде допускана като такава, с оглед обстоятелствата, които ще се установяват и които нямат отношение към настоящия спор.

 

АДВОКАТ В.: По отношение на становището на представителя на НАП, все още не сме получили отговор Всички ли ревизионни актове се представят на прокуратурите в страната или се действа по преценка. По отношение на възраженията, същите считам за неоснователни по простата причина, че не е необходимо да доказваш, че сестрата ти е еди каква си, като нямаш сестра и не би имало принудително отношение, като трите протокола от полицейските служители и разрешени от съдия Окръжен съд Бургас. Видно от първия протокол за престъпление и изземване накрая има 4 или 5 листа, богат сравнителен материал на печати, т.е. проверявана е цялостната дейност на кантората на М., заедно с осъществяваната счетоводна дейност за „Анимал Комерс“ и нейния управител Г.А., което поражда неоснователно съмнение за евентуално осъществяване на неправомерни действия и укриване на каквито и да е доказателства. Видно от трите протокола, обиските са приключили без резултат, т.е. липсват всякакви основания за предполагане на каквито и да е данни за осъществяване на инкриминирани действия от какъвто и е да е род. Ето, защо моля да се приемат представените доказателства и допуснете свидетеля. Предоставям на преценката на съда.

 

ПРОКУРЪТ: Органите по приходите подават сигнали в Окръжна прокуратура Бургас и навсякъде в страната, за евентуална проверка дали има престъпление, без да твърдят категорично, че такова е налице. Въпросът относно наличието или липсата на такова се решава от окръжна прокуратура и във всички случаи, когато са налице големите размери административният органи са длъжни да изпратят сигнал в съответната компетентна прокуратура.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Действително задължение на органите по приходите при извършване на ревизия, при която се установят данни за наличие на големи суми, съгласно чл.205, ал. 2 от НПК, е да уведомят прокуратурата, като изпратят съответното уведомление по образец. Тези техни задължения са изрично записани във вътрешната процедура на НАП, а именно процедура К-33 уведомяване на прокуратурата. Същите са разписани и в една изрична заповед №ЗЦУ 577. Тази заповед е сравнително по нова, макар тя да преповтаря тези задължения на една по-ранна заповед от 2016г., където в т. 4.3.1 е записано, че при осъществяване на сигнална функция по силата на закона, ако са налице съмнения, то съгласно чл. 205, ал.2 от НПК органите на НАП уведомят компетентните органи, като изпращат всички относими документи. В този случай при осъществяване на данъчна ревизия са установени задължения в големи размери, което задължава органа по приходите да изготви и такова уведомление и изпрати същото на Окръжна прокуратура Бургас. Така, че органът по приходите не е извършил самоволни фактически действия, а е действал по силата на правна норма в НПК и тези действия са идентични във всички случаи, когато в хода на извършена ревизия, било то на физически или юридически лица са налични данни за укрити данъци. Действително органите на НАП при уведомяване на Окръжната прокуратура излагат само фактите, но не посочват правни квалификации, тъй като това е в правомощията на компетентните органи.

 

АДВОКАТ В.: По отношение на становището на представителя на Окръжна прокуратура Бургас, считам че не следва да се омаловажава наличието на процесуална принуда и в трите представени писмени доказателства, като актовете на прокуратурата спрямо лице, офис и предмети, които нямат нищо общо с предположенията, включително и оперативните работници от икономическа полиция. За да бъде изяснен този принципен въпрос правя допълнително искане да се изиска и приложи досъдебно производство №75/2012 г. за престъпление по чл.255, ал. 3 във ал. 1, т.2,5 и 6 и  във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, прекратено с постановление за прекратяване на досъдебното производство на 11.06.2013г. на Окръжна прокуратура Бургас и то забележете, поради липса на състав на престъпление. Самият факт, че в цялото досъдебно производство, предварителна проверка, във всички постановления и ревизионен акт, се сочат лични данни на физически лица и юридически такива, като по силата на презумпцията за невиновност никой няма право да сочи хората като че са еди какви си и еди що са. Какво е било необходимо на колежката Костова в постановление за принудителна проверка на лицата трите имена, адресите и се разнася навсякъде в тези актове, има два регистрационни номера, които се посочват в самите постановления и тази информация се качва автоматично в два масива на Окръжна прокуратура Бургас, която я пренася в други два масива на ЕС, ние знаме че ищците са вече еди какви си.

След като по делото е приложено уведомлението подадено от НАП оттеглям искането за изискване на досъдебното производство.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№2965/24.03.2017г. от ответника заверени копия от ревизионен акт №02-00-2186/15.03.2011г. и ревизионен доклад № 02-00-2186/09.02.2010г..

 

ПРИЛАГА по делото гр.д.№1792/2014г на Районен съд Бургас, с приложени към него гр.д.№836/2015г. на Окръжен съд Бургас, гр.д.№5549/2015г. на ВКС, ч.гр.д.№1426/2014г. на Окръжен съд Бургас и ч.гр.д.№6003/2014г. на ВКС, както и представеното от Районен съд Карнобат гр.д.№269/2014г., с приложени към него гр.д.№1918/2014г. на Окръжен съд Бургас и гр.д.№2329/2015г. на ВКС.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от ищците, а именно договор за правна защита и съдействие от 18.10.2013г., протокол за претърсване и изземване от същата дата разрешен с номер №219/18.10.13г. на окръжен съдия при БОС, протокол за претърсване от същата дата разрешен с №225/17.10.13г. на окръжен съдия при БОС, протокол за претърсване от същата дата разрешен с номер №224/17.10.2013г. на окръжен съдия при БОС, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

ДОПУСКА искания от ищците свидетел , който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание, за което да бъде призован на посочения от адвокат В. адрес.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваване на свидетеля в размер на 20 лева, вносими от ищците в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

СВИДЕТЕЛЯТ да бъде призован след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Съдът констатира, че с исковата молба се претендират неимуществени вреди претърпени от Г.А. и „Анимал комерс“ ООД, които обаче не са конкретизирани. С оглед на горното

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ищците в 7-дневен срок то днешното съдебно заседание, да посочат изрично в какво се изразяват претърпените неимуществените вреди, за които се претендира обезщетение .

 

СТРАНИТЕ: Нямаме към момента други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.06.2017г. от 9.30ч., за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ допуснатия свидетел М.Г.Л. с ЕГН: ********** и адрес ***, след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: