ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 801 по описа за 2014 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

За ИЩЦИТЕ Г.Я.А. и „Анимал комерс“ ООД, редовно призовани, се явя адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ – Национална агенция по приходите гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Мануел Манев.

 

Явява се СВИДЕТЕЛКАТА М.Г.Л., която е изведена от съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№5125/22.05.2017г. от адвокат В., с която, съобразно дадените в предходно съдебно заседание указания, уточнява исковите претенции, като сочи, че се претендира обезщетение от ищците, заедно и поотделно, за неимуществени вреди, чрез обезвреда по чл.52 във вр. с чл.51 ЗЗД, за които се твърди, че са пряка и непосредствена последица от поведението на ответника при неговите действия, реализирани по преценка, без да е бил длъжен да сочи личните данни на ищците, в нарушение на закона за защита на личните данни, както и 1.Уронване престижа на предприятието пред обществото, както и пред държавната администрация; 2.Доброто име, честа и достойнството на всеки от ищците и 3.Личните негативни преживявания на г-н А. като физическо лице и управител на дружеството-ищец, във връзка с неоснователните предположения на ответника и осъдената Главна прокуратура, че вършат престъпление при условията на чл.26 от НК, все изисквания в нормите на Хартата за правата на човека.

 

АДВОКАТ В.: Поддържаме депозираното становище, като допълваме единствено и само в частта, че отговорността на ответника е налице, поради наличието на хипотезата за солидарна отговорност по чл.53 от ЗЗД, която възниква по силата чл.121 и следващите от ЗЗД или метафорично ще се изразя „Ако би мирно стояло, не би чудо видяло“. Солидарната отговорност се дължи заедно с Прокуратурата и обяснявам защо е така, а именно предвид на обстоятелството, че Прокуратурата е сезирана с нарочен писмен документ, дори и по силата на защитната теза на ответната страна, че те са длъжни по силата на Инструкция или Наредба да извършат това заради размера, ние твърдим, че не са длъжни, а още повече трябва да спазват закона, като не сочат личните данни на страните по настоящия процес, с което навеждат на Окръжна прокуратура законен повод за образуване на досъдебно производство, което е минало през фазата на предварителна проверка. От събраните по делото материали се доказа по категоричен начин вината на Прокуратурата и тя си понесе отговорността. Ако ревизионния акт беше изпратен просто за сведение, без ангажиране по никакъв начин за нищо, без сочене на личните данни на лицата, ръководейки се от презумпцията за невинност на всеки до доказване на противното с влязла в законна сила присъда или друг съдебен акт, то тогава би било неоснователно завеждането на настоящото дело и от там черпим правата си и съда следва да изясни фактическата обстановка. По делото са представени доста писмени доказателства, преминали през трите инстанции на съдебното производство с положителен резултат за нас, включително и за последните двама ищци, тъй като единия по известни на страните причини, беше заличен от списъка на страните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознах се с уточняващата молба и така изложените твърдения са неосноват и недоказани, като по същество ще взема становище.

 

ПРОКУРОРЪТ: Запознах се с молбата и считам исковата молба за процесуално недопустима, по което ще взема становище по същество.

 

СТРАНИТЕ: Да се разпита допуснатия свидетел.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

 

М.Г.Л. - г., българска гражданка, разведена, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

АДВОКАТ В.: Уточнявам, че свидетелката е осъществявала счетоводна дейност на „Анимал комерс“ ООД в кантората на К.М..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Работих в тази счетоводна къща, като първо се казваше ЕТ „Ка Си Мо“, а после беше „Сигма ММ“ ЕООД. Работих като оперативен счетоводител. Със средно образование съм, което не е специално, но г-н М. ме обучи само да осчетоводявам фактурите. Почнах работа във фирмата в края на 2008г. и дружеството „Анимал комерс“ ООД си беше клиент вече. Аз работих до края март 2015г. и през цялото време съм се занимавала с осчетоводяване на фактури и включително и тези „Анимал комерс“ ООД.

 

АДВОКАТ В.: Обяснете на уважаемия съд, присъствали ли сте, тъй като сте посочена в протокол за претърсване и изземване, на проверка в счетоводната кантора, кога е станало това, въобще разкажете какво се случи?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Имаше такава проверка, но датата не си спомням, бях сама него ден на работа. Това мисля, че беше през 2014г., мисля че беше есента, но не съм сигурна, нямам точен спомен за датата и времето. Аз отидох на работа в 9.00часа сутринта и петнадесет минути след това в офиса влязоха около 7 човека, цивилно облечени. Единият господин се представи, че са от икономическа полиция и каза, че трябва да извършат обиск. Аз много се притесних, но им обясних, че съм само служител и трябва да се обадя на шефа, управителя на фирмата, за да може да присъства той, но те ми казаха, че няма нужда. Попитах какво точно търсят и мога ли да им помогна с нещо, а те отговориха, че търсят фактури на „Марко Груп”. Аз им обясних, че няма такива документи, тъй като от тази фирма си ги бяха взели много преди това, но въпреки всичко, те започнаха да претърсва. Взеха образци на печатите, които имаме ние, а печатите са ни със знак 2, за да се знае, че не са оригинални. Може би година преди това си ги взеха документите от „Марко груп“. Претърсващите вземаха от печатите образци на листи и два три часа по късно дойде управителя г-н М. с адвокат В. и им предадоха доброволно всичко, което искаха. Те търсеха основно документи на „Марко груп“. Мисля, че на „Анимал комерс“ не са изземвали документи. По време на тази проверка не присъстваше представител на „Анимал комерс“, както и Г.Я.А., който познавам.

 

АДВОКАТ В.: Образци от печата на „Анимал комерс“, взеха ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Да, взеха. Взеха образец на всички печати на фирмите, включително и на „Анимал комерс“.

 

АДВОКАТ В.: Известно ли Вие след този обиск да са осъществявани и други обиски?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Не, незнам за други обиски, след този. Същият ден правиха обиск и в дома на г-н М., но там не съм присъствала. От офиса тръгнаха към дома на г-н М.. В нашия офис повече няма извършен обиск, поне докато аз бях на работа до края март 2015г..

 

АДВОКАТ В.: Имате ли представа и заинтересованите лица г-н М. и г-н Г.А. като физическо лице и управител на „Анимал комерс“, да са споделяли становище във връзка с тези обиски?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Пред мен не са споделяли становище за тези обиски, нито тогава, нито по- късно.

 

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Казахте, че са били седем души на обиска, като единия се е представил като оперативен работник, другите представиха ли Ви се? Някой представи ли Ви се като служител на НАП.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Не, другите не ми се представиха. Представи се единият, като имаше още 4 мъже и 2 жени, които ги представиха като свидетели на обиска. Никой не ми се е представял като служител на НАП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Преди да престъпят към обиска, представиха ли Ви разрешение за извършването му?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Да, представиха ми такава заповед.

 

ПРОКУРОРЪТ: Други документи иззеха ли, освен образци на печатите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Той г-н М. вече си дойде и не мога да кажа, дали са иззели нещо друго, толкова бях притеснена. В мое присъствие не са вземали документи. Като дойде г-н М., с адвокат В., те си говориха с тях, а аз се оттеглих настрани. Нямам представа повече, оттам-нататък.

 

АДВОКАТ В.: Във връзка с приключване на протокола за претърсване и изземване, Вие не сте разбрали какво е отразено вътре, така ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Не, незнам какво е писано в него, не съм го чела , не са ми го представили, не съм го подписвала. Г-н М. си го подписа протокола.

 

Съдът УКАЗВА на свидетеля, че има право да му бъдат присъдени разноски, за явяване в съдебно заседание.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Л.: Не желая присъждане на разноски.

 

Съдът с оглед така изразеното становище от свидетеля, че не желае присъждане на разноски за явяване в днешно съдебно заседание

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да са възстанови внесения депозит в размер на 20лева на ищците, след подаване на нарочна молба, с посочена в нея б. сметка, по която да се преведе сумата.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ В.: Представям молба с разноски, подкрепено с конкретни доказателства, включително и транспорта за днес. Внесени са от единия ищец останал като страна по делото Г.А., по отношение на починалия споделих, че имам проблеми с бащата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите исковата ни претенция не в размера, в който сме я предявили за останалите двама ищци, а в размер близък до този определен от Окръжен съд Бургас по въззивното гражданско дело приложено като доказателство към настоящото, като считаме, че това би възмездило претендираните неимуществени вреди, както на фирмата, така и на физическото лице и управител на фирмата Г.А.. Считаме, че са налице всички събрани писмени доказателства, включително и гласни такива, които подкрепят нашето твърдение, поради което моля да уважите исковете. Претендираме и присъждане на разноските по справедливост, които твърдим, че са в размер на 1254 лв. платени от г-н Г.А. като физическо лице и като управител на „Анимал комерс“ООД, като сме представили два броя квитанции за внасяне на сумите по договор, оригинал на договор, който се намира по д.№1792/2014г., което е преминало трите фази на разглеждане и са уважени исковете в полза на г-н М.. Причината в разминаването в сумите, е че Районен съд Бургас раздели претенциите, като едното дело беше препратено на Районен съд Карнобат, а другото остана в тук под номер № 801/2014г., което беше спряно, след това допълнително възобновено. Искам да обясним един факт, а именно безспорен е факта, че ревизионният акт е разгледан, потвърден от трите съдебни инстанции, като дължим ДДС, но това решение, включително със силата на присъдено нещо, не е основание за извършване на престъпление или деяние по чл.26 от НК, за което и да било в процеса, а е налице гражданска отговорност, която да се реализира в законния път. Претендираме обезщетение в размер по 3 000лева за всеки един от ищците, а не, както сме посочили до сега по 5 000лева, като оттегляме разликата, като заявен размер.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, считам че така предявения иск на първо място е недопустим, по подробни съображения изложени в нарочния ни отговор на исковата молба, който поддържаме изцяло. Ако все пак приемете, че искът е допустим, считаме същия за неоснователен и недоказан, тъй като в процеса през цялото време се твърдят нанесени неимуществени вреди, като не се представят доказателства за това. Все пак отговорността не се презюмира от закона и в тежест на ищците е да установят наличието на кумулативните изисквания по чл.1 от ЗОДОВ. В случая ищците не представят доказателства в подкрепа на своите твърдения. Ще представя писмени бележки в указан от съда срок. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1230лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, изпращане на преписката на Прокуратурата от страна на НАП на основание чл.205 от НПК, следва да бъде разглеждано като изпълнение на нормативно наведено задължение на граждани и длъжностни лица да уведомяват Прокуратурата, когато знаят за извършено престъпление. Изпращането на преписката на Прокуратурата не е равнозначно на образуване на наказателно производство. Дори изпращането на преписката да бъде възприето като законно поведение по смисъла на чл.208, т.1 от НПК, то дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство се преценява с Постановление на съответния компетентен прокурор, а не от административния орган. Следва да се отбележи, че ако не изпълни това си задължения съответното длъжностно лице, би извършило престъпление по чл.294, ал.1 от НК. Уведомлението до Прокуратурата от страна на определено длъжностно лице от НАП, не може да се разглежда като незаконосъобразен акт или действия и в тази връзка исковата претенция считам за процесуално недопустима.

 

АДВОКАТ В.: Във връзка с репликата на представител на НАП - ИРМ Сливен, считаме, че достатъчно ясно и точно сме възразили срещу представения отговор и той несъответства по никакъв начин на представените по делото писмени доказателства, поради което този отговор не може да бъде ценен като правилен и законосъобразен за отхвърляне на нашата претенция. По отношение на задължението на административния орган за сезиране на Прокуратурата на законно основание, отново повтаряме, а и представителя на Окръжна прокуратура непосредствено заяви в зала, че когато административния орган е известен и знае за извършено престъпление е длъжен да уведоми Прокуратурата, а тя трябвало да прецени дали има такова или не. Именно тук е разликата между нашите две позиции на ищците и на ответника и прокурора. Недопустимо е да се разнася информация за даден вид тежко престъпление по цитирания текст във връзка с чл.26 от НК, т.е. за дълъг период от време в информационния масив на самата прокуратура, който се съхранява в София и паралелно за това в същия масив за уличените лица. Извинявайте, но към момента на констатиране от страна на административния орган по думите на представителя на Прокуратурата за престъпление са изготвени две Постановления от прокурор Костова, едното за назначаване на предварителна проверка и второто за образуване на досъдебно производство за тежко престъпление, което не освобождават и двете институции от отговорност за репариране на нанесени неимуществени вреди. Ето защо моля да се съобразите с определението на ВКС, което е налично, преди стартирането на първото заседание по настоящия процес. Считаме, че исковите ни са основателна, като по отношение на размера все пак съдът ще прецени по справедливост.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:05часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: