О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 866            Година 27.05.2014         град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и седми май две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 801 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на К.С.М. с ЕГН: **********, Г.Я.А. с ЕГН: ********** и „Анимал Комерс” ООД гр.Карнобат с ЕИК: 147145968 против Национална агенция по приходите гр.София, с искане да се осъди ответника да заплати сумата в размер на 5 000,00 лева за всеки от ищците, ведно с мораторната лихва за времето от 27.07.2013г. до 05.03.2014г. в размер на 309,00 лева. Сумите се претендират на основание чл.1, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОДОВ и чл.86 от ЗЗД, като обезщетение за репариране на неимуществени вреди. Твърди се, че ревизионен акт № 02-00-1002186/15.03.2011г. е депозиран с писмено уведомление до Окръжна прокуратура гр.Бургас, като ТД на НАП гр.Бургас е представила писмени документи послужили като законен повод за образуване на ДП № 75/12 по описа на ОД на МВР гр.Бургас с вх.№ 5834/2011г. и ДП № 200/12г. по описа на ОП гр.Бургас, по което ищците са уличени в извършването на тежко умишлено престъпление – чл.255, ал.3, във връзка с ал.1, т.2, 5 и 6 и чл.26 от НК, като през целия период на водене на ДП са били следствени без правно основание, тъй като ДП е приключило с Постановление за прекратяване, поради липса на състав за престъпление по смисъла на НК и НПК.

С оглед твърденията наведени в исковата молба и представеното към нея уточнение, съдът намира исковата молба за процесуално недопустима, тъй като не са налице предвидените в ЗОДОВ и АПК предпоставки за разглеждане на исковата претенция по този ред.

Съгласно чл.1 ал.1 от ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Съответно съгласно чл.203 ал.1 от АПК исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по реда на тази глава.

Условията за допустимост на исковете за обезщетения са уредени в чл.204 от АПК, като съгласно ал.1 иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред, а съгласно ал.2 искът може да се предяви и заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото заседание по делото. Ето защо, за да е допустим иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.204 ал.1 от АПК следва да се установи наличие на незаконосъобразен акт на орган на държавата или общината /или негово длъжностно лице/, който е обявен за такъв по надлежния ред и той да е издаден при или по повод изпълнение на административна дейност. При кумулативна даденост на всички елементи от фактическия състав на правната норма е допустимо исковото производство по този ред пред административен съд.

В случая ищеците не твърдят и в представените от тях доказателства не се установява да е налице административен акт обявен за незаконосъобразен по съответния ред. Ревизионният акт който е издаден на „Анимал Комерс” ООД гр.Карнобат, макар и да се обжалва, не е отменен, тъй като не е приключило образуваното съдебно производство по неговото обжалване. Видно от представената служебна справка по адм.дело № 2548/2011г., делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.09.2014г..

На следващо място, съгласно разпоредбата на чл.17, ал.6 от ДОПК, задължените лица имат право на обезщетение за вредите, причинени им от незаконни актове, действия или бездействия на органи по приходите и публичните изпълнители при или по повод изпълнение на дейността им, като отговорността се реализира по реда, предвиден в ЗОДОВ.

В случая предявеният иск за обезщетение за претърпени неимуществени вреди, не попада в приложното поле на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.17, ал.6 от ДОПК, доколкото не се основава на действия извършени от служители на ТД на НАП гр.Бургас, в изпълнение на административна дейност. Твърди се, че от тях е изпратен ревизионен акт № 02-00-1002186/15.03.2011г. до Окръжна прокуратура гр.Бургас, който е послужил за законен повод за образуване на досъдебно производство, но тези действия имат само сигнални функции, а не представляват изпълнение на административна дейност, поради което исковата претенция се явява недопустима.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА исковата молба на К.С.М. с ЕГН: **********, Г.Я.А. с ЕГН: ********** и „Анимал Комерс” ООД гр.Карнобат с ЕИК: 147145968 против Национална агенция по приходите гр.София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 801 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                              

СЪДИЯ: