ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:  ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  801 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ К.С.М., Г.Я.А.,  „Анимал комерс“ООД, редовно призован, не се явяват и не се представляват.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Национална агенция по приходите гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Костова.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на ищците, в която заявява, че  поддържа становището си  от 15.08.2016г., като желае да бъдат приети и изпълнени четирите пункта, както са депозирани. Прави се искане да бъде уведомен за следващото съдебно заседание .

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам така предявения иск. Искът е недопустим, алтернативно е неоснователен и недоказан като подробни съображения сме изложили в представения нарочен писмен отговор по делото. Искът е недопустим на две основания,  като първо искът е предявен срещу ТД на НАП Бургас, видно от становището на ищеца от 15. 08.2016г.  и потвърдено от настоящата молба от 13.03.2017г., в която се сочи, че искът е предявен срещу ТД на НАП Бургас. ТД на НАП Бургас не е юридическо лице и на това основание предявяването на иск срещу него е недопустим. На второ място изпращането на това уведомление до БОП, не представлява действие по см. На чл.250 от АПК, поради което не може да служи като фактическо основание за предявяване на иск по ЗОДОВ, с оглед на което предвид липсата на предмет искът е недопустим. В случай, че все пак приемете, че исковата молба е допустима, то моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана, като подробни съображения сме изложили в приложения писмен отговор. Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Присъединявам се към становището на юрисконсулт Д..

 

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

 Производството е образувано по искова молба на К.С.М., Г.Я.А. и „Анимал комерс“ООД против Национална агенция по приходите гр.София, с искане да се осъди ответника да заплати сумата от 5 000 лева за всеки от ищците, ведно с мораторната лихва за времето от 27.07.2013г. до 05.03.2014г. в размер на 309 лева. Сумите се претендират на основание чл.1, ал.1, чл.2, ал.1, т.2 от ЗОДОВ и чл.86 от ЗЗД, като обезщетение за репариране на неимуществени вреди. Твърди се, че ревизионен акт № 02-00-1002186/15.03.2011г. е депозиран с писмено уведомление до Окръжна прокуратура Бургас, като ТД на НАП Бургас е представила писмени документи послужили като законен повод за образуване на  ДП №75/2012г. по описа на ОД на МВР Бургас с вх.№5834/2011г. и ДП №200/2012г. по описа на Окръжна прокуратура Бургас, по което ищците са уличени в извършването на тежко умишлено престъпление – чл.225, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, 5 и 6 и чл.26 от НК, като през целия период на водене на ДП са били следствени без правно основание, тъй като ДП е приключило с Постановление за прекратяване, поради липса на състав за престъпление по смисъла на НК и НПК.

 

ПОСТЪПИЛ е писмен отговор вх.№80/05.01.2017г. от ответника, в което се изразява становище за недопустимост на иска, алтернативно за неоснователност.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

УКАЗВА на ищците, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на фактите, от които черпят благоприятни правни последици, включително и че следва да ангажират доказателства относно претърпените от тях вреди, за които се претендира обезщетение, като предприемат конкретните процесуални действия.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. да се приемат представените доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада. Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба и отговора по нея, писмени доказателства.

 

ДА СЕ ИЗИСКАТ  гражданско дело № 1792/2014г по описа на Районен съд Бургас и гр.д.№ 269/2014г. по описа на Районен съд Карнобат.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи по делото, в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, ревизионен акт №2186/15.03.11г., както и ревизионния доклад въз основа на който е издаден.

 

ДАВА възможност на страните 14-дневен срок, от днешното съдебно заседание за присъстващите, а за не присъстващите от уведомяването, да изчерпят доказателствените си искания.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2017г. от 09.30часа, за която дата и час страните са редовно

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на процесуалния представител на ищците за изпълнение на указанията на съда дадени в днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: