ОПРЕДЕЛЕНИЕ   958

 

гр. Бургас,  05.06.2012 г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                      

              

като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  а.х.д № 801 по описа за 2012 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството образувано по жалба на Г.П.С.с ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на началника на Общинска служба по земеделие– гр.Созопол  за предоставяне на  информация по чл.24 от ЗДОИ на хартиен носител. Жалбоподателят твърди, че не е уважено, подаденото от него заявление с вх. № 68/21.02.2012г., с което е поискал да му бъдат предоставени заверени копия на протоколи от извършени теренни проверки през 2009г, 2010г. и през 2011г. на заявени от него площи, посочени в жалбата, както и заверени копия на цифровата ортофотокарта на тези терени за същите периоди.

В придружително писмо изх.№ 1116/23.05.2012г. на директора на Областна Дирекция „Земеделие” гр.Бургас, с което жалбата и административната преписка са изпратени до съда, административният орган е изразил становище, че нито Общинска служба по земеделие – гр. Созопол, нито Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас в качеството си на местни структури на Министерство на земеделието и храните не са компетентен административен орган, който да може да предоставя части или цялата цифрова ортофотокарта на физически или юридически лица. В писмото се сочи, че въвеждането на подобна практика е в противоречие с установените правила за достъп до интегрираната система за администриране и контрол, част от която е и системата за идентификация на земеделските парцели. Съдът, намира жалбата за недопустима при следните факти и аргументи:

Със заявление вх. № 68/21.02.2012г., подадено до Общинска служба по земеделие– гр.Созопол, жалбоподателят е поискал да му бъдат предоставени заверени копия на протоколи от извършени теренни проверки през 2009г, 2010г. и 2011г. на заявени от него площи, посочени в заявлението, както и заверени копия на цифровата ортофотокарта на тези терени за същите периоди. С писмо изх. № 566/23.02.2012г. на директора на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас заявлението е препратено за отговор по компетентност в глава дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” към Министерство на земеделието и храните. Видно от това писмо и от  придружително писмо изх.№ 1116/23.05.2012г. на директора на Областна Дирекция „Земеделие” гр. Бургас жалбоподателят не е получил до 14.03.2012г. изричен отговор от страна на  началника на Общинска служба по земеделие– гр.Созопол на подаденото от него заявление.

Съгласно чл. 17 от Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители цялата информация за отделните земеделски производители може да се използва само по реда на чл. 18 от същата наредба, съгласно който министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските производители и на други лица при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

С оглед изложеното съдът счита, че в случая не е налице мълчалив отказ на началника на Общинска служба по земеделие– гр.Созопол да уважи подадено от Г.П.С.с ЕГН ********** заявление с  № 68/21.02.2012г. Същият не е орган, компетентен да се произнесе по така направеното искане за предоставяне на достъп до обществена информация, поради което за него не е възникнало задължение да се произнесе по него с изричен акт в определен срок.

Правилно и законосъобразно заявлението е изпратено по компетентност на главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” към Министерство на земеделието и храните. В случая не е налице административен акт, съответно мълчалив отказ, подлежащ на контрол за законосъобразност пред Административен съд – Бургас, поради което за жалбоподателя не е налице интерес от оспорването и подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима на основание чл.159, т.4 от АПК.

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 4  АПК и чл. 160, ал. 1 Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалбата на Г.П.С.с ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на началника на Общинска служба по земеделие– гр.Созопол  за предоставяне на  информация по чл.24 от ЗДОИ на хартиен носител под формата на заверени копия на протоколи от извършени теренни проверки през 2009г, 2010г. и през 2011г. на заявени от него площи, посочени в жалбата, както и на заверени копия на цифровата ортофотокарта на тези терени за същите периоди.

Прекратява производството по административно дело № 801/2012 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София с частна жалба  в 7 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: