ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 29.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 800 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 12:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат С., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата на изложените в нея основания.

Да се приемат доказателствата. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата.

Представям заповед, подписана от Кмета на Община Бургас, за компетентност на органа, подписал оспорения акт.

Моля да приемете преписката. Други доказателства няма да сочим. Нямаме доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Предвид липсата на доказателствени искани, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отмените атакуваната заповед на основанията, изложение в жалбата. Моля за решение в този смисъл.

Уточнявам, че в жалбата навсякъде текстовете, които са изписани без посочване на нормативния акт, към който принадлежат, са такива от Семейния кодекс.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. По преписката е представен нотариален акт № 88 от 1994 г., от който е видно, че е извършена покупко-продажба от тъщата на жалбоподателя – Т.С.. Представено е и удостоверение за наследниците на М. К. С. – баща на съпругата на жалбоподателя, от което се установява, че е налице собственост в идеални част на съпругата на жалбоподателя, поради което е отказано картотекиране на жалбоподателя, поради което моля да постановите решение, с което потвърдите издадената заповед като законосъобразна и правилна.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: