ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер 712        Година 12.04.2011          Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на дванадесети април две хиляди и единадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 800 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от У.Г. с ЕИК 147263475, с адрес ул.***, 44141 Дортмунд Германия, представлявано от адм.Р. от Софийска адвокатска колегия против решение № 31/14.03.2011г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас във връзка с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ ИТ-00-1489/09.02.2011г.. В жалбата се прави искане да бъде отменено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ ИТ-00-1489/09.02.2011г.

Съдът след извършена служебна проверка констатира, че административно дело № 655/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас е образувано по жалба на У. Г. срещу Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ ИТ-00-1489/09.02.2011г. мълчаливо потвърдено от Директора на ТД на НАП гр.Бургас с искане да бъде отменено постановлението.

Съгласно чл.213 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая двете дела са между едни и същи страни и с подадените по тях жалби има направено едно и също искане, поради което производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и то да бъде съединено за общо разглеждане, с по-рано образуваното адм.д.№ 655/2011г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд - гр.Бургас:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 800/2011г. с административно дело № 655/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас, в едно производство, което ще продължи под № 655/2010 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 800/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: