ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 7 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Д.М. се явява лично.

За ответника по жалбата и по предявения иск се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.Д.М. против принудителна административна мярка по чл. 171, т.5, б.“б“ от ЗДвП- преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, наложена с устна заповед на 22.12.2017г. от Д.Д.Ф.- специалист в Отдел „ОФУК“дирекция „УКОРС“ при община Бургас. С оспорването на акта е съединен иск срещу община Бургас за сумата от 130.20 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за налагане на принудителната административна мярка и изпълнението на процесуалните изисквания при налагането ѝ. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, както и обстоятелството, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника по иска и да докаже размера на тези вреди.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба с вх.№ 3600/27.03.2018г. от Община Бургас с приложена към нея извадка от кадастрална карта и регулационен план за процесния участък, съдържаща данни относно широчината на тротоара, както и интернет справка съдържаща данни относно габаритите на автомобила.

 

Жалбоподателят М.: Поддържам жалбата и предявения иск и моля да бъдат уважени. Считам, че незаконосъобразно е извършено репатриране на собствения ми автомобил. Глобата е заплатена. От наказателния паркинг ми казаха, че всичко трябва да се плати, за да си получа автомобила обратно. Не възразявам да бъдат приети представените от ответника доказателства. Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Р.: Оспорваме жалбата и предявения към община Бургас иск. Моля да приемете преписката, представена от община Бургас, както и допълнително представените с молба писмени доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата молба е процесуално допустима, частично обаче, тъй като считам, че претенцията за сумата от 50 лева, касаеща заплащането на глоба с фиш, е недопустима. Не възразявам да се примат представените доказателства. По същество ще взема допълнително становище.

 

СЪДЪТ намира приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени с писмо вх.№ 3600/27.03.2018г. от Община Бургас, за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и към административната преписка писмени доказателства, както и представените от ответната страна с писмо вх.№ 3600/27.03.2018г. извадка от кадастрална карта и регулационен план за процесния участък, съдържаща данни относно широчината на тротоара, и интернет справка, съдържаща данни относно габаритите на автомобила.

 

Ищецът М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от фактическа страна

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Ищецът М.: Моля да уважите жалбата съобразно изложените аргументи и да уважите предявения иск.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснована и недоказана. От събраните материали по делото се установява, включително и от снимковия материал, че така, както е спрял автомобилът, предвид неговите габарити, същият е създал пречка за движението на пешеходците, които следва да преминават и които също са участници в движението. Това е предпоставка по чл. 171, т.5, б.„б“ от ЗДвП за налагане на процесната принудителна административна мярка. Моля да отхвърлите и предявения иска срещу община Бургас.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля да отхвърлите оспорването срещу наложената принудителна административна мярка. Считам същата за законосъобразна по следните съображения: Съобразно цитирания от ищеца в жалбата §6, т.28 от ДР на ЗДвП „Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя“. Пешеходците също са участници в това движение и те го осъществяват на тротоарната площ, а част от тези участници в движението са и лицата с неравностойно положение. Видно от снимковия материал, действително на тротоарната площ е невъзможно преминаването на тези участници в движението и оттук се обективира предпоставката на чл. 171, т.5, б.„б“ от ЗДвП за налагане на принудителна административна мярка, а именно, че се създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, като в настоящия случай не може да преминава участник в движението по въпросната тротоарна площ. По изложено следва да бъде отхвърлен и предявения иск до общо сумата от 83,20лв., а този относно сумата от 50лв., представляващ заплащането на глоба с фиш, следва да бъде разглеждан като недопустим.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: