РЕШЕНИЕ № 286

 

23.02.2017 година, град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести януари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Б.Ч.

прокурор: Величка Костова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  7 по описа за 2017 година.

 

 

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).  

Образувано е по касационна жалба на Д.С.Х., чрез адв. К.К. от БАК, с адрес на управление на дейността гр.Бургас, ул. „Вардар“ ***, против решение № 1863 от 12.12.2016год., постановено по НАХД № 6372 по описа за 2016г. на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 16-0769-0009074 от 13.05.2016 г. на началник група към  сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас, с което за нарушение на чл.174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание същия е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и за нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20лв. На основание Наредба N Iз-2539 на МВР са отнети общо 12 контролни точки.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява. В жалбата твърди,  че при проведеното съдебно заседание пред РС е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като му е отнета възможност да се защити лично. Съдът е дал ход на делото, като не се е съобразил, че Х. е представил молба за отлагане на делото поради болест, приложил е и болничен лист към нея. В случай, че съда не приеме, че е налице съществено процесуално нарушение, да приеме че има несъответствие в обстоятелствената част на НП. Твърди, че нарушението не е доказано по безспорен и категоричен начин. Иска отмяна на решението и отмяна на НП.

Ответникът –  Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба. Моли съда да потвърди решението на Районен съд –Бургас като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за частично основателна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с Решение № 1863 от 12.12.2016год., постановено по НАХД № 6372 по описа за 2016г., е потвърдил НП № 16-0769-000907 от 13.05.2016 г. на Началник група към  сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание същия е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и за нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20лв

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в хода на административно-наказателното производство не са установени процесуални нарушения или материалноправни пропуски, които да обуславят отменително решение.  Приема, че са доказани нарушенията на чл.174, ал.3 и чл.157, ал.8 от ЗДвП, а по отношение на предвидените наказания - те са с фиксиран размер и не съществува възможност да бъдат намалени. Счита, че е налице възможност за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

С процесното наказателно постановление касатора е санкциониран за това, че на 13.04.2016г., около 00:10ч., в гр. Бургас, на ул.Дебелт посока от кръстовище с ул. „Сливница“ към кръстовище с ул. „Сан Стефано“, управлявал лек автомобил – Мазда 6 с рег.№ ***, собственост  на „СИДИЕЛ“ ЕООД в явно нетрезво състояние. Водача отказва да бъде изпробван за алкохол с техническо средство „Дрегер алкотест 7510“ № ARBB-0059. Отказва талон за медицинско изследване № 0019715. При направена справка се установява, че водача има връчено на 23.03.2016г. наказателно постановление № 14-0769-001240/25.04.2014г., влязло в сила на 31.03.2016г., което не е платено в срок.

За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 16-0769-907/13.04.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка не е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя частично направените въз основа на нея правни изводи.

Неправилно е схващането на касатора, че е налице съществено процесуално нарушение при даване ход на делото пред първоинстанционния съд. Съдът, видно от протокол от съдебно заседание на 07.12.2016г. (л.28 по нахд.№6372/2016г), правилно е приел, че представения от касатора болничен лист не отговаря на изискванията чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза. Според тази разпоредбата при определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен, ако е необходимо, да се яви пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако представи "Медицинско удостоверение" по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт. Такова удостоверение не е представено, а приложения болничен лист няма белезите на посоченото в наредбата, поради което не е налице съществено процесуално нарушение.

В конкретния случай е безспорно установено, че на 13.04.2016г. в гр.Бургас около 00:10ч., касаторът е отказал да бъде изпробван с дрегер за алкохол. Издаден му е талон за медицинско изследване № 0019715. Видно от приложения по делото талон, касаторът е отказал да получи същия и не е дал кръв за химическо изследване. Установено е, че му е бил направен тест за употреба на упойващи вещества, който отчел отрицателен резултат.          По отношение на нарушението по т.1 от НП, разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП предвижда, водач на МПС, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години и глоба 2000 лева.

В настоящия случай е съставен акт за установяване на административно нарушение, в който поведението на лицето е квалифицирано като нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП. За да бъде законосъобразно ангажирана административно-наказателната отговорност на касатора и да му бъдат наложени предвидените в чл.174 ал.3 от ЗДвП наказания „глоба” и „лишаване от право да управлява МПС”, следва да бъде установен отказ на водача на МПС да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол/упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му. Разпоредбата съдържа два алтернативни способа и отказ на който и да е било от тях, при липсата на отчетен резултат, изпълва състава на едно нарушение. Независимо обаче чрез кое от предвидените в закона изпълнителни деяния - отказ от изпробване с техническо средство или неизпълнение на предписание за медицинско изследване, се осъществява едно и също нарушение - това по чл.174, ал.3 от ЗДвП, за което е ангажирана правилно отговорността на водача.

         Съобразно чл. 2, ал.2 от Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, с лабораторно изследване се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество, когато водачът откаже или физическото му състояние не позволява извършване на проверка с техническо средство.

Предвид фактическия състав на чл.174 ал.3 от ЗДвП, отказ да бъде извършена проверка за употреба на алкохол или друго упойващо средство е налице тогава, когато водача откаже да бъде тестван по един от двата възможни начина – технически или химически. В конкретния случай, Х. е направил отказ да бъде тестван за употреба на алкохол и по двата, предвидени в закона, способа.

По отношение на констатираното нарушение по т.2 от НП, касаторът е санкциониран за това, че е носил НП, което е влязло в сила на 31.03.2016г. и което не е платено в срок, поради което на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20лв.

 Като нарушение е посочена разпоредба, която не предвижда никакво конкретно задължение за водачите на превозни средства така, че да е възможно да бъде приложена санкционната норма на чл. 185 от ЗДвП. Разпоредбата на чл.157, ал. 8 от закона сочи, че наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно решението или определението на съда при обжалване, а нормата на чл. 185 предвижда санкция за всяко нарушение на ЗДвП и издадените въз основа на него нормативни актове. Настоящият касационен състав приема, че в случая няма нарушена норма на ЗДвП така, както е приел наказващият орган.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1863 от 12.12.2016год., постановено по НАХД № 6372 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление (НП) № 16-0769-000907 от 13.05.2016 г. на началник група към  сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас, с която на Д.С.Х. за нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20лв. и вместо него постанови:

 

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0769-0009074 от 13.05.2016 г. на началник група към  сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, в частта, с която за нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20лв.

 

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                       

ЧЛЕНОВЕ  1.

        

 

                                                                      2.