ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 7 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпили са по делото с придружително писмо  вх. № 4761 от 22.05.2015 г. от ответника доказателства по опис.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да бъдат приети като доказателства по делото представените от нас документи. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 4761/22.05.2015 г. документи и предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 4761/22.05.2015 г. документи – заверени преписи от писмо изх. № 66-00-329/21/17.04.2015 г.; заверен препис от отговор изх. № 66-00-329/22/27.04.2015 г. и заверен препис от Устройствен правилник на Община Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите законосъобразния акт.

Моля да осъдите жалбоподателя на възнаграждение за юрисконсулт.

По същество прилагам писмени бележки.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: