О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 895  

гр.Бургас, 26.03.2010г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, състав, в закрито заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                                                          СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№7 по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на А.Г.Ш. *** против заповед № Z-1608/27.11.2009г. на кмета на Община Созопол, с която му е отказано да придобие право на собственост върху имот №180 с площ от 625 кв.м по плана на м.”Ново селище”, с.Атия, общ.Созопол, при граници : път и имот №176, имот №200, имот №178, имот №179 и имот №181.

Обжалваната заповед е съобщена на жалбоподателят чрез известие за доставяне(л.8), видно от което е получена лично на 03.12.2009г. Четиринадесет дневният срок за обжалване изтича на 17.12.2009г. – четвъртък, присъствен ден. Жалбата инициирала настоящото производство е подадена чрез административният орган, като е изпратена по пощата (л.7) - видно от пощенското клеймо на 18.12.2009г. Административният орган неправилно е изчислил срока, като в констативен акт от 22.12.2009г. (л.6) е приел, че жалба с дата 18.12.2009г. е подадена в срок. След като до края на работният ден на 17.12.2009г. жалбата не е постъпила при административният орган, респ. съда, или не съдържа пощенско клеймо най-късно от 17.12.2009г. (вкл.), тя е подадена след изтичане на законния срок за обжалване..

            При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №7/2010г. поради неподаване на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.Ш. *** против заповед № Z-1608/27.11.2009г. на кмета на Община Созопол, като просрочена.

     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д№7/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                        СЪДИЯ: