ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 28.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми февруари                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 79 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:38 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ„РОСБУЛ ТРАНС“ ЕООД, представлявано от законния си представител Р.З.Б., редовно уведомен, изпраща  процесуален представител адв.Н..

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ гр.СОФИЯ, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к.С., с приложено пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Х.К.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по искова молба от „Росбул транс“ ЕООД, град Бургас, ж.к.“Славейков“ бл.** вх.**, ет.*, ап.**, с ЕИК 203924214 чрез представляващия Р.З.Б. против Национална агенция за приходите за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 4490.00 (четири хиляди четиристотин и деветдесет) лева, представляващи причинени имуществени вреди, а именно заплатен адвокатски хонорар за всяка инстанция, вследствие отменено с окончателен съдебен акт като незаконосъобразно Наказателно постановление № 378/29.03.2017г. , издадено от К.П.-*** на ТД на НАП Бургас, ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска в съда до окончателното му изплащане, както и направените съдебно деловодни разноски.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на  ищеца е да установи наличието на предпоставките за уважаване на предавения иск, а именно пряката причинно-следствена връзка между направени  и доказани по надлежния ред разноски и противоправно действие, респ.бездействие на ответния орган, чийто  пряк и непосредствен резултат са същите.

Съдът указва на всяка от двете  страни, че при позоваване на позитивни факти и обстоятелства, от които същата страна черпи права, нейна е тежестта да установи наличието  им.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 5622/16.01.2017 година е постъпило изисканото за послужване НАХД №2710/2016 година по описа на Районен съд град Бургас.

Съдът  докладва, че с молба входящ №1509/06.02.2018 г. адв.Н. е заявила, че поддържа исковата молба, моли да се приемат представените писмени доказателства, както и приложеното НАХД №2710/2016 година по описа на Районен съд град Бургас.Заявила е, че няма доказателствени искания и да се приключи събирането на доказателства.Към молбата са приложени писмени бележки и списък на разноските по чл.80 от ГПК.

Съдът докладва писмен отговор от ответника по делото Национална агенция по приходите гр.София с входящ №2265/22.02.2018 година.

Съдът връчи екземпляр от отговора на ответника  на адв.Н..

АДВ. Н.: Поддържам исковата молба.Нямам възражения по доклада.Да се приемат доказателствата. Няма да соча доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.С.:Оспорвам  исковата молба.Нямам възражения по доклада.Да се приемат  доказателствата и административната преписка. Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОР К.: Искът е  процесуално допустим. Няма да сочим доказателства и нямам доказателствени искания.

АДВ.Н.: Считам, че направените в отговора възражения са неоснователни.

Съдът, по доказателствата,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка, както и   доказателствата представени от двете страни.

ПРИЛАГА  към настоящото дело  НАХД №2710/2016 година по описа на Районен съд град Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Н.:Моля да уважите иска изцяло като основателен и доказан. Представила съм писмени белеки. Заплатеният  адвокатски  хонорар е в минимален размер по Тарифата, а  разликата се явява начисленото ДДС върху фактурата, тъй като адвокатското дружество е било регистрирано по ЗДДС.  Претендираме и за разноските.

Ю.К.С.: Моля да отхвърлите исковата молба и претенцията на ищеца. В условията на евентуалност моля да намалите претенцията  като  имате предвид и изложените  доводи в отговора ни. Моля за присъждане на разноските.

 ПРОКУРОР К.: Считам, че искът е основателен. Попада в приложното поле на ЗОДОВ,  определен е минимален хонорар и следва да бъде уважен.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: