ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми февруари                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 79 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ„РОСБУЛ ТРАНС“ ЕООД, представлявано от законния си представител Р.З.Б., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща  процесуален представител.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ гр.СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор С..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 1569/06.02.2018 година от жалбоподателя „Росбул транс“ ЕООД, чрез процесуалния му представител адв.Н.,  която заявява, че не  може може да се яви в днешното съдебно заседание, поради служебен ангажимент, но не възразява да са даде ход на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5622/16.01.2017 година е постъпило изисканото за послужване НАХД №2710/2016 година по описа на Районен съд град Бургас.

 

Съдът  докладва, че с горецитираната молба адв.Н. е заявила, че поддържа исковата молба, моли да се приемат представените писмени доказателства, както и приложеното НАХД №2710/2016 година по описа на Районен съд град Бургас.Заявила е, че няма доказателствени искания и да се приключи събирането на доказателства.Към молбата са приложени писмени бележки и списък на разноските по чл.80 от ГПК.

Съдът констатира,  че по делото липсват доказателства за своевременно връчване на исковата молба  на „Росбул транс“ ЕООД на ответния орган и в тази връзка изисква становище относно хода на делото в днешното съдебно заседание от представителя на прокуратурата.

ПРОКУРОР С.: Считам,  че е накърнено правото на защита с оглед възможността да представят писмен отговор, както и писмени доказателства, с оглед на което моля, да се отложи  делото за друга дата. На ответната страна следва да се връчи препис от исковата молба с указания да отговори и даде писмено становище.

Съдът, като взе предвид наличието на пречки за даване ход на делото  в днешното съдебно заседание, както и изразеното становище на прокурора счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден. Същото следва да бъде отложено за друга дата, за която препис от исковата молба и  доказателствата да се изпрати на ответния орган с указания за възможността да представи писмено становище или да изрази становището си устно в открито съдебно заседание, като ангажира и допустими доказателства.

Поради изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  28.02. 2018  година от 14:15 часа, за която дата и час да бъде уведомена ответната страна.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: