Р Е Ш Е Н И Е

 

        162                                         09.02.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести януари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  Б.Ч.

прокурор: Величка Костова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 79 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „Кишикова 2013“ ООД, БУЛСТАТ 202657153, гр. Бургас, против Решение № 1908 от 15.12.2016г., постановено по НАХД № 4843 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г., с което е изменено Наказателно постановление № 1167 от 20.06.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП Бургас, с което на „Кишишкова 2013“ ООД за нарушение по чл.118, ал.1, връзка чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2008г. на МФ и на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като е намален размера на наказанието на 500.00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на измененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно и неправилно. Счита, че е недопустимо съдът да променя квалификацията на деянието и по този начин да санира недостатъците в наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът „Кишикова 2013“ ООД, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията ТД на НАП Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Настоящият съдебен състав приема, че касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК. В хода на проверката съдът установи, че както пред районния съд, така и в настоящото производство жалбата е подадена от „Кишикова 2013“ ООД. Съставения АУАН, издаденото НП и атакуваното съдебно решение визират търговеца „Кишишкова 2013“ ООД. След проверка в Търговския регистър, съдът установи, че ЕИК 202657253 отговаря на „Кишишкова 2013“ ООД, както ще бъде изписвано името на дружеството – жалбоподател в настоящото решение. Не се установи вписване в Търговския регистър на дружество с наименование „Кишикова 2013“. Жалбата е в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани.

Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл.118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваСъгласно  чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Прилагането на цитираната разпоредба от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 „Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл.3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.; 2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.”. От анализът на цитираните разпоредби е видно, че фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, като търговеца е длъжен едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, защото тя е доказателство за извършеното плащане.

В случая констатациите на контролните длъжностни лица, че към момента на продажбата касов бон не е издаден, са безспорно установени. От проверяващите е извършена контролна покупка на стойност 1,20 лева и след плащане в брой, касов бон за продажбата не е издаден. Фискален бон не е  издаден и в последствие. За да е налице съставомерност на констатираното деяние е необходимо да не е бил издаден фискален бон, след извършване на покупката и заплащане на цената, което обстоятелство е налице, тъй като изискващия се бон не е издаден дори след легитимиране на проверяващият. В този смисъл са и показанията на актосъставителя М. „беше извършена контролна покупка на едно кафе на стойност1,20 лв, и след получаване на стоката и заплащането й с пари, не беше издадена фискална касова бележка или друг документ. Задължението не е изпълнено от санкционираното дружество, като неговата отговорност е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, както е в настоящия случай.

Настоящата инстанция не споделя изводите на районния съд, че НП е постановено при допуснато нарушение, довело до ограничаване правото на защита на наказаното лице. Посочването едва в НП на квалифициращото обстоятелство „повторност“ не нарушава правото на защита на наказаното лице. В постановлението е посочено предходното наказателно постановление, с което деецът е санкциониран, а по делото не са ангажирани доказателства, които да опровергаят този факт, въпреки процесуалните възможности за това. В тази връзка касационният съд не споделя доводите на въззивния съд, че повторността следва да се изключи от квалификацията на вмененото на жалбоподателя нарушение. Предвид забраната за влошаване положението на жалбоподателя при обжалване и неподаването на жалба от наказващия орган, съдът следва да потвърди наказанието в определения от първоинстанционния съд размер.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1908 от 15.12.2016г., постановено по НАХД № 4843 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

  2.