Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  752

 

гр. Бургас, 24 април  2015г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                    

При секретар СТОЯНКА АТАНАСОВА, като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 79 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството e по реда на чл.118 от КСО, във вр. с чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба, подадена от Р.Д.И. ***, чрез процесуалния и представител адв. М.П. против Решение № РД-160/18.12.2014 год. на директора на Териториално поделение на НОИ Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № С-02-999-04-00092757/07.11.2014 год. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ – Бургас. С последното, на жалбоподателката Р.Д.И., е отказано отпускането на парично обезщетение за временна нетрудоспособност поради трудова злополука за периода 27.09.2014 г. – 29.09.2014 г. по болничен лист № 0293952, серия А-2014, вх.№ 02-999-27-00090606/08.10.2014 г.

Излагат се аргументи за материалноправна незаконосъобразност. Иска се отмяна на оспорения акт.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адв. П., поддържа жалбата.  Заявява, че безспорно  е доказана липсата на задължителен периодичен инструктаж от работодателя за периода на злополуката. Претендира присъждане на разноски, направени както в съдебното, така и в административното производство. Представя писмени бележки.

Ответникът по оспорването – директор на ТП на НОИ - гр. Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Ч. оспорва жалбата, като я намира за неоснователна. Твърди, че от представените по делото писмени доказателства се установява, че жалбоподателката е станала нетрудоспособна поради неспазване правилата за безопасна работа, което е установено по съответния ред. Оспорва направеното искане за присъждане на разноски, направени в административното производство. 

Жалбата е процесуално допустима: подадена от лице с правен интерес от оспорване и в предвидения от закона срок.

Съдът, въз основа на доказателствата по делото от фактическа и правна страна приема следното:

На 03.10.2014 г. в ТП на НОИ от „Промет стил“ АД е подадена декларация за трудова злополука станала на 24.09.2014 г. в 14 часа и 30 минути с пострадало лице - Р.И.. Приложен е и съставения на основание чл. 2, ал. 3 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки от работодателя, Протокол за разследване на трудова злополука от 25.09.2014 г., ведно с обясненията на пострадалото лице и лицата присъствали при злополуката – И. Т.. В декларацията и протокола е посочено, че злополуката се изразява „в падане на пода при извършван оглед на материалите без да използва трансманипулатора, а именно - качва се върху товарната платформа на трансманипулатора и от там на палета, за да извърши оглед, като при предвижването стъпва на криво и пада“. В резултат на падането работникът е получил счупване на лявата ръка.

На основание чл.60, ал.1 от КСО и въз основа декларацията за трудова злополука, съставения от осигурителя протокол за разследване на трудова злополука, обясненията на пострадалата и свидетеля И. Т. е издадено Разпореждане № 17302 от 06.10.2014 г., с което длъжностното лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ приема, декларираната на 03.10.2014 г. злополука с Р. И. за трудова злополука по чл.55, ал.1 от КСО. Разпореждането е влязло в сила.

На 08.10.2014 г. в ТП на НОИ - гр. Бургас е представен болничен лист №0293952, серия А-2014, издаден на Р.И. за изплащане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност поради трудова злополука за периода 24.09.2014 г. – 27.10.2014 г., приет с вх. № 02-999-27-00090606 от 08.10.2014 г.

С разпореждане № С-02-999-04-00092757/07.11.2014 г. ръководителят по изплащането на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ - гр. Бургас, е отказал отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност по представения болничен лист, за трудова злополука за периода 27.09.2014 г. -29.09.2014 г., като е приел, че лицето не е спазило правилата за безопасна работа.

На 10.11.2014 г. от пострадалата Р.И. е подадена жалба (искане за откриване на административно производство по чл.27, чл.29 от АПК) до Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр.София, което с писмо с вх.№ 0032-7554 от 11.11.2014 г. е препратено на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Бургас за извършване на проверка по случая.

На 28.11.2014 г. Разпореждането за отказ да се отпусне парично обезщетение за временна неработоспособност е било оспорено пред Директора на ТП НОИ – гр. Бургас, който с писмо до Дирекция „ИТ“ – гр. Бургас е поискал резултатите от извършената проверка по жалбата на И.. На 15.12.2014 г. резултатите от извършена проверка  на „Промет Стиил“ АД от Дирекция „ИТ“ – гр. Бургас са изпратени на Директора на ТП на НОИ – гр. Бургас. При проверката са били установени следните обстоятелства: Р.И.  е назначена по трудов договор в „Промет стиил“ АД – гр.София на длъжност  „Началник склад“ на основание трудов договор № 424/02.09.1987 г., последно изменен с допълнително споразумение от 11.04.2010 г. за изменение на длъжността от „Отговорник централен материален склад“ на длъжността „Началник склад“. Според представената длъжностна характеристикана „Началник склад“, издадена на 04.11.2014 г. и връчена срещу подпис на 11.04.2014 г. на Р.И.. За изпълнение на част от функциите по длъжностната характеристика, жалбоподателката притежава следните документи за квалификация: Свидетелство за правоспособност № 72 от 22.03.1991 г. за придобита правоспособност за „Манипулант на трансманипулатори и трансбордьори“ – заверено от ИДТН с рег. № 4138 от 27.03.1991 г. и Свидетелство за правоспособност с рег. № 399/04.06.2001 г. за придобита правоспособност за „Машинист крановик на мостови, козлови и полукозлови кранове“ – заверено от ИДТН с рег. № 5187 от 11.06.2001 г.

Със Заповед № 1492 от 26.09.2013 г., издадена на основание чл.58 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения Изпълнителният директор на „Промет стиил“ АД е наредил да се проведе обучение с полагане на изпит на машинист крановиците и на всички членове на персонала, притежаващи документ за правоспособност за кранист на 01.10.2013 г. и 02.10. 2013 г. С Протокол № ТН-34С от 02.10.2013 г. е удостоверено, че Р.И. е издържала изпита с оценка Мн.Добър. Представени са Инструкция за безопасна работа от 01.10.2014 г. с тема: Безопасна работа на трансманипулатори, с която И. е запозната на 15.02.2011 г. ( дата, предхождаща тази на издаване на инструкцията- б.м.); инструкция за безопасна работа от 28.05.2010 г. с тема: Безопасност и здраве при работа при използването на електрокари и мотокари, с която жалбоподателката е запозната на 15.02.2011 г.; Книга за провеждан периодичен инструктаж и смесен дневник за отразяване на състоянието и проверки, извършвани от поддържащият персонал и отговорно техническо лице за 2013 г. и 2014 г.

Въз основа на тези факти, административният орган е счел, че правилно с разпореждането е отказано  изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност на осигурено лице, което е станало неработоспособно поради неспазване на правилата за безопасна работа, установени по съответния ред и е отказал изплащането на такова обезщетение за период от три дни, така както разпорежда нормата на ал. 2 на чл. 46 от КСО.

По фактите страните не спорят. Спорен е въпросът, дали е налице неспазване на правилата за безопасна работа, което да е установено по съответния ред, т.е. реализирана ли е хипотезата на чл.46 ал.1 т.5 КСО.

Съдът намира, че подобно противоправно поведение от страна на осигуреното лице не е установено по съответния ред.

Извод  за допуснато нарушение на правилата за безопасност, е формиран от ръководителят по  изплащането на обезщетенията и помощите единствено въз основа на констатациите формирани в Декларацията за трудова злополука, съставения от работодателя на основание чл. 2, ал. 3 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Протокол за разследване на трудова злополука от 25.09.2014 г. и обясненията на пострадалото лице и лицата, присъствали при злополуката – И. Т.. Впоследствие такъв извод е направен и от Директорът на ТП на НОИ – Бургас, с  позоваване на резултатите от извършената проверка на „Промет стиил“ АД от Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Бургас.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от КСО, редът за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки се определя с акт на Министерския съвет. Този акт е Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (Наредбата). В чл. 7 от нея законодателят е посочил, че въз основа на данните от декларацията длъжностното лице по чл. 60, ал.1 от КСО преценява дали да се открие производство по разследване на злополуката. Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Наредбата, сочи че резултатите от разследването се оформят в протокол , който съдържа данни:….. т.6 – специфичното физическо действие, извършвано от пострадалия в момента на злополуката, и свързания с това действие материален фактор; т.9 – допуснати нарушения на нормативните актове и т.10 – лицата, допуснали нарушенията. В настоящият случай от длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО не е открито производство по разследване на злополуката и съответно не е съставен протокол по чл.10, ал.1 от Наредбата, съответно по чл. 58, ал. 6 от КСО, т.е. неспазване на правилата за безопасна работа не е установено по съответния ред.

Извършената проверка от Дирекция „ИТ“ – гр. Бургас, на резултатите от която се позовава директорът на ТП на НОИ – гр. Бургас, не може да се приеме като съответен ред по см. на т.5 на чл. 46 ал.1 КСО, тъй като този ред е изрично регламентиран с чл. 57 ал.3 КСО. Тук следва да се посочи, че чл. 7, ал. 4 от Наредбата изрично регламентира, че производството по разследване на злополуката се открива независимо от това, дали злополуката се разследва от органите на прокуратурата или от други компетентни органи.

Ръководителят по изплащането на обезщетенията и помощите не може да се позовава и само на протокола по чл. 2, ал. 3 от Наредбата, тъй като същият е съставен едностранно от работодателя и липсва възможност за пострадало лице да възрази срещу констатациите му. Такава възможност е предвидена именно при разследване на злополуката от длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО, с разпоредбата на чл. 11 от Наредбата.

Законодателят в чл. 58, ал. 1 от КСО, е посочил случаите при които задължително се извършва разследване от ТП на НОИ – гр. Бургас, а ал. 2 предвижда възможност за преценка в останалите случаи. Възможност за такава преценка с оглед конкретните данни, предоставя и наредбата. В конкретният случай длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО е преценило  да не открива производство по разследване, въпреки наличие на данни в протокола по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за неспазване на правилата за безопасност на труда от пострадалото лице. Липсата му има за последица, невъзможност да се приеме, че неспазване на правилата за безопасна работа от страна на пострадалата е установено по съответния ред. Липсата на разследване на трудовата злополука по предвидения от закона ред не може да бъде отстранена чрез разследване, проведено от съда в настоящото производство. Това би могло да стане само в производство по обжалване на Разпореждането, с което е злополуката е призната или не за трудова.   

Затова съдът намира, че оспореният акт е постановен при неправилно приложение на закона, тъй като не са налице всички изискуеми предпоставки за приложение на нормата на чл. 46 ал.2 във вр. с ал.1 т.5 КСО, а именно че причината за нетрудоспособността е неспазване на правилата за безопасна работа, което да е установено по съответния ред.

При този изход на спора следва да бъде уважено искането на жалбоподателя за присъждане на разноски, които са в размер на 350 лева - за възнаграждение на адвокат. Не следва да се присъждат поисканите разноски в размер на 100 лева – адвокатски хонорар в административното производство, тъй като разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от АПК изрично регламентира разноските, които се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт - държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв.

Поради изложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, ІV-ти състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № РД-160/18.12.2014 год. на директора на ТП на НОИ - гр. Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № С-02-999-04-00092757/07.11.2014 год. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ - гр. Бургас, с което на Р.Д.И., е отказано отпускането на парично обезщетение за временна нетрудоспособност поради трудова злополука за периода 27.09.2014 г. – 29.09.2014 г. по болничен лист № 0293952, серия А-2014, вх.№ 02-999-27-00090606/08.10.2014 г.

ВРЪЩА административната преписка на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ - гр. Бургас, за произнасяне по искането на Р.Д.И. от 08.10.2014 г. за изплащане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност поради трудова злополука за периода 24.09.2014 г. – 27.10.2014 г. въз основа на болничен лист №0293952, серия А-2014, съобразно тълкуването и прилагането на закона, направено в мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр. Бургас да заплати на Р.Д.И. сума в размер на 350 лева.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                СЪДИЯ: