ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 18.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 79 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ       Р.Д.И., редовно призована, за нея се явява адв. П., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕТО - Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Ч., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата на доверителката ми. Запозната съм с обемната административна преписка. Нямам възражение да се приеме. Нямам нови доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка. Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания, да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания:

АДВОКАТ П.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителката ми и отмените обжалвания административен акт, потвърден с решение на административния орган.

Моля да присъдите разноски на доверителката ми за административното и съдебно производство, за което има доказателства, като представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

Считам, че жалбата на доверителя ми е основателна по всички изложени в нея, съображения. Безспорно се доказва и от пълната административна преписка, че твърдяното от доверителя ми е достоверно, че за периода на злополуката липсва задължителен периодичен инструктаж от работодателя. Има изрични указания от преките и ръководители ,въпреки условията за безопасност за това, да извърши точно тази дейност.

Административният орган е нямал основание да прави преценка. В обжалвания административен акт липсват каквито и да било мотиви в тази насока.

Моля да ми дадете възможност за представяне на подробни писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да оставите жалбата без уважение, тъй като от представените по делото писмени доказателства се установи, че жалбоподателката е станала неработоспособна поради неспазване правилата за безопасна работа, което е установено по съответния ред.

По отношение на исканите от съда разноски, моля съдът да има предвид, че искането за изплащане на 100 лв. от административния орган е неоснователно, като се има предвид разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от АПК и трайната практика на Върховен административен съд.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес, да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: