ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 15.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На петнадесети март                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                  СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова                                

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер  79 по описа за  2010 година. 

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Т.Т. - редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. М., който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, представлява се от юк. В., която представя пълномощно.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да бъде допуснато встъпване на Прокуратурата на Република България като страна в процеса.

 

Съдът, като взе предвид изявлението на прокурора и на основание

 чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА встъпване на прокурор от Окръжна прокуратура - гр. Бургас, като страна в процеса.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: да се даде хода на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. М.: Поддържаме жалбата против оспорената от нас Заповед № З-5173/20.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР гр. Бургас, по изложените в нея подробни правни доводи.

Твърдим, че акта е нищожен, тъй като пред подписа на издателя на заповедта е поставена запетая, а лицето издател на заповедта трябва да се подпише под собственото си име.

Заповедта е незаконосъобразен и немотивиран административен акт, поради липса на материалноправни предпоставки.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮК. В.: Оспорвам жалбата.

Във връзка с направеното възражение за материална компетентност на органа посочвам, че тя е подписана от ВНД зам.-директор  на ОД на МВР Бургас, като уточнявам, че заповедта е подписана на две самостоятелни основания от този сочен административен орган, а именно - от една страна по силата на Заповед № Z–1903 от 28.10.2009 г. на Министъра на вътрешните работи, упълномощил директорите и заместник-директорите на ОД на МВР да прилагат принудителни административни мерки по ЗБЛД. От друга страна, на датата, на която е издадена обжалваната заповед, а именно 18.11.2009 г., е налице заповед за възлагане на функции, по силата на която ВНД Директор на ОД на МВР гр. Бургас, упълномощава ВНД Заместник-директор на ОД на МВР гр. Бургас да го замества за времето от 9:00 часа на 18.11.2009 г.

Представям цитираната заповед за заместване. Това е второто самостоятелно основание за подписване на заповедта.

Представям Удостоверение с рег.№ 7650 от днес – 15.03.2010 г., от което е видно, че от 23.04.2009 г. до настоящия момент това лице е ВНД Заместник-директор.

Нямам други доказателствени искания.

 

АДВ. М.: Поддържам  становището си за нищожност на заповедта и считам, че обстоятелствата изложени от юк. В. не го оборват и не го касаят.

Възниква спор за датата на акта – в заповедта е изписана дата в горния ляв ъгъл - 20.11.2009 г.

 

ЮК. В.: Датата е посочена долу, вляво – 18.11.2009 г., а изходящият номер е от 20.11.2009 г.

 

АДВ. М.: Проблемът е в реквизитите на акта, като всички възражения на административния орган биха били основателни, ако лицето К. К. – ВНД заместник-директор на ОД на МВР – Бургас беше посочен изрично като издател на акта. Като издател на акта по смисъла на чл. 59, ал. 2, т. 8 от АПК е самият Директор на ОД на МВР – Бургас  М. Д. и за него се е подписал заместникът К.

Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка по издаването на обжалваната заповед, както и представените от ЧСИ с рег.№ 708 на камара на ЧСИ в качеството му на трето неучастващо лице писмени доказателства, представляващи копие на образуваното пред него изпълнително дело № 20097080400211, както и представените в  днешното съдебно заседание от юк. В. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Като взе предвид изявленията на пълномощниците, че други доказателствени средства няма да бъдат ангажирани, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

Дава ход на делото по същество.

 

АДВ. М.: Моля да постановите решение, с което на първо място прогласите нищожност на заповедта, изходяща от директора на ОД на МВР – М. Д. за прилагане на административна мярка по чл. 75, т. 6 от ЗБЛД. Считаме, че така както е оформена по текст, съдържание и като задължителен реквизит е вписан като автор на акта по чл. 59, ал. 2, т. 8 от АПК директора на ОД на МВР - М. Д. и който и да е друг не може да се подписва, тоест да прави правни волеизявление от неговата длъжност и под неговото име, дори да има акт за възлагане, или заместване Административната практика приема, че в тези случаи заместващият се подписва от свое име, посочващо акта, даващ му това правомощие.

Отделно от това, не считаме, че датата на издаване е 18.11.2009 г., нейният реквизит сочи 20.11.2009 г., когато второто твърдяно основание за компетентност липсва, тоест заместването.

Считаме, че липсват мотиви и към датата на издаване по реда на ГПК принудително изпълнение. Съдебната заповед е спряна и няма подлежащ на изпълнение съдебен акт, присъждащ парично вземане в значителен размер.

Моля за решение в този смисъл, като евентуално отмените заповедта като незаконосъобразна.

 

ЮК. В.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че оспорваната заповед е издадена от компетентен орган в кръга на предоставените му правомощия, при спазване на процесуалните и материални правни основания.

От представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства се доказа, че лицето подписало заповедта, има материалната компетентност да наложи административна мярка. Не е посочено качеството му на заместник, но не считам, че това е съществено нарушение на материалноправните и процесуалноправните предпоставки за издаване на обжалвания акт. Нещо повече - трайната съдебна практика приема, че в случая не е налице съществено нарушение. В този смисъл е и решение на Административен съд гр. Пловдив по адм. дело  № 61/2007 г., с което е прието, че представената заповед за заместване е достатъчна, за да    докаже материалната компетентност на органа, издал акта, който в случая е аналогичен на процесния.

Считам, че необосновани са доводите наведени за липсата на мотиви. От текста на оспорената заповед е видно, че същата е издадена по искане на съдебен изпълнител. Посочени са като номер и дата на издаване изпълнителни листи, от които се установява размера на задължението и че същото подлежи на изпълнение. Съгласно чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, административният орган – директор на ОД на МВР действа при условията на обвързана компетентност. Той следва да установи дали е налице искане от компетентен орган, дали е налице задължение в определения минимален размер и да издаде акта, като няма задължения да изследва правопогасяващи, или правопрекратяващи задължението възражения.

От представените с жалбата две определения на Районен съд гр. Карнобат се установява, че е прогласено спиране на предварителното изпълнение с дата 12.11.2009 г., изходящия номер на заповедта за налагане на ограничителната мярка е 20.11.2009 г. Двете определения подлежат на обжалване, което изрично е посочено в тях. Същите не са влезли в законна сила.

С оглед на горното постановяване на спиране на предварителното изпълнение, има действие само напред и не заличава с обратна сила техния ефект.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна по отношение на доводите за нейната нищожност. Същата е изготвена от компетентен орган, съобразно неговата материална компетентност. При наличието на обвързана компетентност заповедта се явява мотивирана и към момента на издаване са били налице материалноправните предпоставки за това.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: