ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                            Дата 14 януари 2010 год.                  Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІХ-ти    състав,

в   закрито заседание на 14 януари 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело  № 79 по описа за 2010  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по жалба на Г.Т. *** против Заповед № З-5173/20.11.2009 год. на ВНД директор на ОД на МВР – Бургас за налагане на принудителна административна мярка по чл.75, т.6 от ЗБЛД.

Едновременно с жалбата е направено особено искане по реда на чл.166, ал.2 от АПК за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение.

         По така постъпилата молба за спиране на изпълнението следва да бъде образувано отделно съдебно производство, с оглед обстоятелството, че жалбата и особеното искане се разглеждат по различен процесуален ред, различен е предметът на доказване, различни са фактическите и правни основания, предмет на съдебен контрол.

Следва съдебното производство да се раздели, като производството по настоящото дело следва да продължи само по жалбата против административния акт, като в тази връзка съдът констатира нередовност на жалбата, поради невнасяне на дължимата държавна такса, с оглед на което, следва да бъде оставена без движение, като се дадат указания в тази насока.

Особеното искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на обжалваната заповед следва да се докладва на председателя на съда за образуване на самостоятелно дело. С оглед разделянето, по новообразуваното дело следва да се приложат представените по настоящото дело писмени доказателства – л.7-18.

         На основание горните мотиви и с оглед нормата на чл.210, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         РАЗДЕЛЯ производството по адм. дело № 79/10 год. по описа на Бургаския административен съд, като производството по настоящото дело продължава само по ЖАЛБАТА на Г.Т. *** против Заповед № З-5173/20.11.2009 год. на ВНД директор на ОД на МВР – Бургас за налагане на принудителна административна мярка по чл.75, т.6 от ЗБЛД.

         ОСТАВЯ без движение жалбата на Г.Т., като задължава жалбоподателят в 7-дневен срок от уведомяването да внесе държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд - Бургас, като в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

МОЛБАТА на Г.Т. *** за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № З-5173/20.11.2009 год. на ВНД директор на ОД на МВР – Бургас за налагане на принудителна административна мярка по чл.75, т.6 от ЗБЛД да се ДОКЛАДВА на председателя на съда за образуване на самостоятелно съдебно дело.

ДА СЕ ПРИЛОЖАТ към новообразуваното дело съдържащите се в настоящото дело писмени доказателства, находящи се на л. 7-18.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                СЪДИЯ:………………