Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 27 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на осми април, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                                       СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                                    

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 79 по описа за 2009 година и за да се произнесе, съобрази:

            Производството е по реда на чл. 172 ал.4 ЗДвП във вр. с чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на Й.И.Й. против Заповед за изземване на свидетелство за правоуправление  №70138/ 04.11.2008г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОДП гр. Бургас . Свидетелството за правоуправление е иззето на осн. чл. 171 т.4 от ЗДвП.

С жалбата се иска отмяна на Заповедта без да се навеждат конкретни съображения.

Жалбоподателят в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. И. поддържа становището си за незаконосъобразност на оспорения акт.

Ответникът- не взема становище.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

От фактическа и правна страна приема следното:

Оспорената заповед е издадена на осн. чл. 171 т. 4 от ЗДвП. Според тази норма се изземва свидетелство за управление на лице , което не е изпълнило задължението си за го върне, тъй като е загубило придобитата правоспособност, поради отнемане на всички контролни точки.

По делото е приета като доказателство справка за нарушител , съдържаща информация за всички наложени наказания по ЗДвП на жалбоподателя за периода  април 1999г.- 4.11.2008г.

От справката е видно, че на 17.09.2005г. И. е получил 39 контролни точки.

Към 4.11.2008г. са му били отнети 45 контролни точки от 39 възможни. Жалбоподателя не оспорва, отразените в справката наложени му наказания, а в жалбата, подадена преди отстраняване на нередовностите от процесуалния му представител, е направил искане да се преразгледа последното, издадено НП № 70138/4.11.2008г., тъй като е пропуснал срока да го обжалва.

При това положение, съгласно правилото на чл. 157, ал. 4 от ЗДП водачът губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи. Неизпълнението на това задължение дава право на административния орган да наложи ПАМ по реда на чл. 171, ал. 1, т. 4 ЗДП и изземе свидетелството за правоуправление. Уведомяването по чл. 5, ал. 3 от Наредба № I-139/2002 г. не е елемент от процедурата по налагане на ограничителната мярка, поради което неизпълнението на това задължение не засяга правото на защита на жалбоподателя в производството по чл. 171, ал. 1, т. 4 от ЗДП и съответно не е основание за отмяна на оспорената заповед. Ето защо, компетентният орган с обжалваната заповед е приложил законосъобразно предвидената в чл. 171, т. 4 ЗДП принудителна административна мярка, поради което не са били налице основания за отмяната й.

По изложените съображения, съдът, намира оспорената заповед за законосъобразна.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Й.И.Й. против Заповед за изземване на свидетелство за правоуправление  №70138/ 04.11.2008г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОДП гр. Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка  на осн. чл. 171 т.4 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

                                                            СЪДИЯ: