ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 16.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На шестнадесети май                                  две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 799 по описа за 2018 година.                 

 

  На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Приятели 2014“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник директор на ТД на НАП-Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Е., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано жалба  „Приятели 2014“ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-52-0265054/09.03.2018г. на зам.-директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-Бургас, с която е запечатана търговски обект – пекарна, находяща се в гр.Бургас, пл.Тройката, ул.Александровска №58 и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че нЕ.а е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

         

         На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици,

 

ПРИЛОЖЕНА е служебна справка по адм.д.№717/2018г. по описа на Административен съд Бургас, определение№629/19.03.2018г. постановено по него и справка от деловодната система за същото дело.

 

           АДВОКАТ К.: Поддържам изцяло жалбата. Няма да соча други доказателства. Искам да отбележа, че към настоящия момент не е съставен Акт за установяване на административно нарушение и съответно не е предявен и връчен на представляваното от мен дружество.

 

           ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и  административната преписка писмени доказателства, както и изисканата служебна справка  от Административен съд Бургас по адм.д.№717/2018г., ведно с определение №629/19.03.2018г., постановено по него и справка от деловодната система за същото дело.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените обжалваната заповед по посочени в жалбата съображения и присъдите съдебно-деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема г-жо председател, при извършена проверка на „Приятели 2014“ ООД е установено, че неправилно същото работи при извършваните от него продажби на закуски. Регистрирана  е продажба без да е издаден фискален бон и въз основа на това е издадена въпросната заповед за запечатване на обект. Това неотчитане на извършените продажби води до неправилно определяне на доходите реализирани от този обект и неточно определяне публичните задължения на дружеството и поради тази  причина административният орган е издал тази заповед, която е изтърпяна ефективно от лицето. Моля да ми присъдите дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: