О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   578

Бургас, 31.03.2017г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  тридесет и първи март две хиляди и седeмнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията ч.а.х.д. №  799 по описа за 2017г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „АЯЗМО – СВЕТА ПЕТКА“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с.Крушевец, обл.Бургас, представлявано от управителя Г.П.С., ЕГН ********** против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-127 от 22.02.2017г. издадена от началника на Митница Бургас, с която, на основание чл.22 от ЗАНН, във вр. с чл. 124б, ал.1 и ал.2 и чл. 124в, ал.1 от ЗАДС, е наложена принудителна административна мярка "запечатване на обект": павилион № 3, находящ се на адрес: гр.Бургас, ж.к.“Лазур“, Общински пазар срещу бл.71, стопанисван от „Аязмо – Света Петка“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с.Крушевец, общ.Созопол, обл.Бургас, с управител и едноличен собственик на капитала Г.П.С., ЕГН **********, за срок от един месец, считано от 07.04.2017г., както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка.

С жалбата се иска отмяна на разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на № ЗМ-1000-127 от 22.02.2017г. на началника на Митница Бургас, като се иска и спиране на предварителното изпълнение до окончателното решаване на жалбата.

Молбата е подадена на основание чл.60, ал.4 от АПК, тъй като жалбоподателят е приел, че предварителното изпълнение на  заповедта за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ е допуснато с разпореждане на административния орган, издадено на основание чл.60, ал.1 от АПК.

В процесната заповед административният орган е посочил, че същата подлежи на предварително изпълнение на основание чл.124б, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, но неправилно е указал, че допуснатото предварително изпълнение може да се обжалва по реда на чл.60, ал.4 от АПК.

В случая предварителното изпълнение на заповедта, с която е наложена процесната принудителна мярка е допуснато по силата на закона и това е видно от нормата на  чл.124б, ал.3 от ЗАДС, съгласно която заповедта подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

В този смисъл съдът намира, че жалбата на „АЯЗМО – СВЕТА ПЕТКА“ ЕООД следва да се бъде разгледана по реда на чл.166, ал.4, във вр. с ал.2 от АПК. Задължителна процесуална предпоставка за това е наличието на оспорването на самия административен акт.  Производството по чл.166, ал.2 от АПК ще бъде допустимо, само доколкото е налице оспорване на административния акт, чието предварително изпълнение е допуснато от закона и в рамките на същото производство.

От изготвената служебно справка от деловодството на Административен съд – Бургас се установява, че в съда няма образувано и на производство дело срещу Заповед за налагане на ПАМ № ЗМ-1000-127 от 22.02.2017г. на началника на Митница Бургас, с искане за отмяната й.

Въз основа на изложеното съдът намира, че жалбата срещу допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № ЗМ-1000-127 от 22.02.2017г. издадена от началника на Митница Бургас се явява недопустима, с оглед липсата на оспорване на  самата заповед.

В този смисъл е и Определение № 14084 от 20.12.2016г. на ВАС по адм. д. № 13804/2016г., II о., докладчик председателят Светлана Йонкова.

Следователно изводът на съда е, че след като не са налице процесуалните предпоставки за разглеждане на жалбата, същата се явява недопустима и производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЯЗМО – СВЕТА ПЕТКА“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с.Крушевец, обл.Бургас, представлявано от управителя Г.П.С., ЕГН ********** против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-1000-127 от 22.02.2017г. издадена от началника на Митница Бургас.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 799 по описа на АдмС-Бургас за 2017г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: