ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

821

 

 10.04.2018 г., гр.Бургас

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на десети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 798 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Б.А.Г., с адрес: *** срещу Заповед № 8 – Z -370/13.03.2018 год., издадена П.Р.– кмет на Община Созопол, с която е наредено на М.Х.Х. да премахне незаконен строеж – две дървени постройки – бунгало и външна тоалетна, находящи се в поземлен имот № 179 по плана на новообразуваните имоти м. „Митков мост“, землището на гр. Черноморец. В жалбата е посочено, че се търси съдействие от съда за спиране на процедурата, наредена с тази заповед. Приложено е копие от Заповедта и писмото, с което същата се изпраща на адресата й - М.Х.Х.. 

Предвид посоченото в жалбата, че се търси съдействие от съда „за спиране на процедурата, наредена с тази заповед“ с Разпореждане на съда от 28.03.2018 г. е указано на жалбоподателката изрично да посочи дали обжалва цитираната от нея заповед и иска отмяната й или иска спиране. Указано е също така, че следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 10 лева, както и да посочи доказателства за наличието на правен интерес.

Така указаното е частично изпълнено на 29.03.2018 год., като към материалите е приложен документ за платена държавна такса и жалба-уточнение, в която е посочено, че жалбата е срещу Заповед № 8 – Z -370/13.03.2018 год., издадена П.Р.– кмет на Община Созопол, която не подлежи на предварително изпълнение, поради което искането не е за спиране, на осн. чл. 60, ал. 4 от АПК. Изрично е посочено, че заповедта се обжалва като незаконосъобразна, на осн. чл. 146, ал.3 и ал. 4 от АПК по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

С Разпореждане на съда от 29.03.2018 год. отново е указано на жалбоподателката да уточни правния си интерес и да посочи доказателства.

С жалба-уточнение от 10.04.2018 год. Г. е посочила, че е придобила имота на 21.03.2018 год., като е приложила копия на Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот с дата 21.03.2018 год., Решение на комисията за земеделски земи от 16.03.2017 год., Заповед на кмета на Община Созопол от 11.11.2016 год. и снимки.

Междувременно, с Разпореждане от 28.03.2018 г. е изискана административната преписка, като същата е постъпила на 28.03.2018 г. /по имейл/ с писмо вх. № 3631/28.03.2018 год.

Видно от така постъпилите материали обжалваната Заповед № 8 – Z -370/13.03.2018 год., издадена П.Р.– кмет на Община Созопол е издадена, на осн. чл. 225а, ал. 1 вр. чл. 223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ.  Адресат на заповедта е М.Х.Х., предвид факта, че незаконния строеж по см. на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е установен в имот, собственост на М.Х.Х., съгласно нотариален акт, приложен към административната преписка /нотариалният акт, представен от жалбоподателката е с дата 21.03.2018 год. – около седмица след издаването на заповедта/ и извършител на строежа е М.Х.Х.. В заповедна не е изрично посочено, че същата подлежи на предварително изпълнение.

В производството по оспорване на заповед за премахване на незаконен строеж страни са само административният орган и адресатите на административния акт. Кои лица могат да са адресати на административният акт сочи разпоредбата на § 3, ал. 1 ДР на Наредба № 13/23.07.2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Това по смисъла на същата норма могат да са: физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж. При преценка спрямо кой или кои от тези лица органът да насочи заповедта си, издадена на основание  чл. 225а, ал.1 от ЗУТ, издателят на акта действа при условията на оперативна самостоятелност, това/тези лица следва да са посочени в разпоредителната част на акта и с това последният/последните стават нейни адресати. Видно от съдържанието на обжалваната заповед, строежът предмет на същата е осъществен от М.Х.Х. в имот, собственост на Христов към датата на издаването на заповедта. Жалбоподателката не е адресат на заповедта, не е участвала в административното производство по издаването й, и не са налице доказателства, че тя е извършител или собственик на строежа, нито такива обстоятелства се твърдят в сезиращата съда жалба.

След като не се представят доказателства Г. да е извършител или собственик на строежа и органът не е насочил заповедта си срещу нея, а от наличната преписка не може да се направи извода, че обжалвания административен акт поражда за оспорващата преки и непосредствени последици и засяга правната й сфера, то оспорването се явява направено от лице без правен интерес. Обстоятелството, че Г. е новия собственик на имота, в който е изграден процесният строеж, не обуславя правото й на жалба, тъй като за нея административният акт пряко не създава задължения.

Наличието на пряк, личен и непосредствен правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването, за която съда следи служебно. След като в случая това обстоятелство не се установява, то жалбата се явява недопустима.

В този смисъл е и трайната практика на Върховния административен съд, вкл. най-новата такава, изразена в Определение № 12035 от 11.10.2017 г. на ВАС по адм. д. № 10983/2017 г., II о., Определение № 15181 от 11.12.2017 г. на ВАС по адм. д. № 13776/2017 г., II о., Определение № 13842 от 15.11.2017 г. на ВАС по адм. д. № 12149/2017 г., II о.,

Поради горното, следва да се заключи, че жалбата, следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на жалбата производство да се прекрати.

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, Административен съд - Бургас, XVIII състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Б.А.Г., с адрес: *** срещу Заповед № 8 – Z -370/13.03.2018 год., издадена П.Р.– кмет на Община Созопол, с която е наредено на М.Х.Х. да премахне незаконен строеж – две дървени постройки – бунгало и външна тоалетна, находящи се в поземлен имот № 179 по плана на новообразуваните имоти м. „Митков мост“, землището на гр. Черноморец.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 798/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                 СЪДИЯ: