ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 30.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 798 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:42 часа се явиха:  

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.К., редовно уведомен, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Началник на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Разбрал съм своевременно за делото. Желая да гледаме делото днес. Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на жалбоподателя и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба на Г.К. срещу заповед за прилагане на ПАМ № 70162/10.07.2013г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Бургас.

В представената административна преписка е приложена обжалваната заповед, справка за издадените срещу жалбоподателя наказателни постановления, справка за контролните точки, заповед за опровамощаване на ответника и част от наказателните постановления, предмет на оспорената заповед. След указание на съда ответникът да представи всички наказателни постановления с отбелязване кога същите са влезли в сила, с две писма от 18.04.2017 г. и 11.05.2017г. ответникът представи НП № 175/10.02.2009г. и НП № 4678/25.11.2005г., като непредставени останаха НП № 8647/15.11.2004г.; НП № 15703/01.12.2004г.; НП № 32735/27.03.2006г. и НП № 5031/30.06.2006г., въпреки дадените изрични указания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата. Поддържам това, което съм написал в жалбата си. Допуснати са съществени нарушения на материалния закон.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на жалбоподателя и предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, включително с писмата от 18.04.2017 г. и 11.05.2017 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: За да е налице релевантно отнемане на контролни точки, е необходимо да е установено по надлежен ред извършване на някои от визираните в чл. 4, ал. 1 от Наредба № І-з-1959  нарушения. За да е установено по надлежен ред административно нарушение е необходимо наказателното постановление, с което се констатира да е станал окончателен, изпълням и влязъл в сила акт. Само този акт има изпълнителна сила и  с оглед на това предвижда предвидените в правната норма правни последици. Съгласно чл. 64 от ЗАНН, влизат в сила наказателните постановления, които не подлежат на обжалване, не са били обслужвани и не са били обжалвани или са обжалвани, но са били потвърдени или изменени. От приложените по делото документи не се доказа, че са били връчени наказателните постановления въз основа на които са ми отнети точки. Напротив, от приложените по делото обратни разписки е видно, че те не са получени от мен. Твърдя, че са ми отнети всички контролни точки. Както по-горе споменах, наказателните постановления не са били връчени. Наказателното постановление ще е влязло в сила по надлежен ред, ще е установено извършеното нарушение и ще следва да бъдат отнети съответния брой контролни точки. За да се установи, че наказателното постановление е влязло в сила, е необходимо да се установи датата, на която то е връчено на адресата и дали е обжалвано или не. Доказателствената тежест на тези релевантни факти е на административния орган – чл. 170, ал. 1 АПК. Не са изпълнени предпоставките по чл. 157, ал. 4 от ЗДвП, както и предпоставките на чл. 171, ал. 4 от същия закон. Държа да подчертая, че аз не разполагам с валидно българско свидетелство за правоуправление. Аз съм американски гражданин, с двойно гражданство. Имам и книжка американска. За мен е странно как българската книжка, която е издадена през 1985 г. и трябва е изтекла през 1995 г., как сега ми се отнема със заповед при положение, че те не прилагат в доказателствения материал и не представят копие на моята книжка. Аз съм я загубил отдавна и не я притежавам. От друга страна тази книжка е посочена като номер в една част от наказателното постановление.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.55 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: