Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         1052                                 16.06.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и втори май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 798 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от С.Я.П., с ЕГН **********, подадена чрез пълномощника адв. А.М.-Е., против решение № 306 от 24.02.2014 г. по НАХ дело № 4635/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 3199/13 от 23.08.2013 г. на началник сектор ПП към ОДМВР- Бургас досежно наложени на касатора административни наказания- глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за нарушение по чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП.

В жалбата са развити доводи за неправилност на първоинстанционното решение, поради допуснато от съда нарушение на процесуални норми по оценка на доказателствата по делото, както и за явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд в обжалваната част и потвърденото наказателно постановление в частта му, с която за нарушение по чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени на касатора административни наказания- глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа касационната жалба. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 306 от 24.02.2014 г. по НАХ дело № 4635/2013 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 3199/13 от 23.08.2013 г. на началник сектор ПП към ОДМВР - Бургас, в частта му, с която на основание чл.175, ал.1, т. 4 от ЗДвП са наложени на касатора С.Я.П. с ЕГН ********** административни наказания- глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за това, че на 28.07.2013 г. в 13.10 часа в гр. Бургас, на кръстовището между ул. ”Иван Вазов” и бул. „Мария Луиза”, при подаден сигнал със стоп палка от униформен служител, не е спрял и е продължил движението на управлявания лек  автомобил марка “Шкода Октавия” с рег. №  А1451КР.

За да постанови този резултат, БРС  е приел, че на 28.07.2013 г. около 13.10 часа в гр. Бургас, на кръстовището между ул. „Иван Вазов“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“, въпреки подаден от мл.автоконтрольор Р. Ж. сигнал със стоп палка, касаторът П. не е преустановил движението на управлявания от него автомобил с рег. №  А1451КР. Последният възприел полицейския служител и подадения от него сигнал, но целенасочено продължил движението с цел да избегне проверката. Последван от полицейски патрул, бил настигнат на кръстовището на ул. „Дебелт“ и ул. „Фердинандова“, където проверката била извършена.

Касационната инстанция извършва проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на процесуалните изисквания, гарантиращи правилното формиране на вътрешното убеждение.

Оспореното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка. Събрани са всички относими и допустими доказателства, като оценката на същите е извършена в съответствие с изискванията на приложимия в първоинстанционното производство чл. 107, ал. 5 от НПК. Съдът е обсъдил всички доказателствени източници и е извел значението на гласните доказателства според точното им съдържание. С оглед на това, доводите на касатора, че съдържанието на приобщените доказателствени източници налага други фактически изводи, са неоснователни.

Не е налице твърдяното нарушение на материалния закон. В нормата на чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е предвидено административно наказание- лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лева, за водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението. Елементите от състава на посоченото нарушение в случая несъмнено са налице. При подаден сигнал със стоп-палка от униформен служител на пътната полиция, касаторът не е преустановил движението на автомобила, с което е осъществил от обективна страна вмененото му деяние. Налице са и субективните елементи на нарушението, доколкото същият, възприемайки полицейския служител и подадения от него сигнал, целенасочено е продължил движението на автомобила.

Неоснователни са също доводите за явна несправедливост на наказанието. Същото е определено съобразно изискванията на чл. 27 от ЗАНН и напълно съответства на тежестта на нарушението.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 306 от 24.02.2014 г. по НАХ дело № 4635/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас в обжалваната му част.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.