Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1007           07.05.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 798 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на П.Т.К., ЕГН **********  качеството й на ЕТ „Ник – 60 – П.Т.”, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.*** против решение №20/07.02.2013г., постановено по НАХД №459/2012г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено издаденото от началника на Митница Бургас наказателно постановление №526/01.10.201г. и наложената, на основание чл.108а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на „ЕТ „Ник – 60 – П.Т.” имуществена санкция в размер на 2 000 лева; отнетите на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС в полза на държавата стоки – предмет на нарушението – 23 бр.кутии цигари и на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.108а, ал.1 от ЗАДС търговецът  е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец в магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.***. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.  В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв.Л.Г., БАК поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Поморие е образувано по жалба на „ЕТ „Ник – 60 – П.Т.” против наказателно постановление №526/01.10.201г. и наложената, на основание чл.108а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на „ЕТ „Ник – 60 – П.Т.” имуществена санкция в размер на 2 000 лева; отнетите на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС в полза на държавата стоки – предмет на нарушението – 23 бр.кутии цигари и на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.108а, ал.1 от ЗАДС търговецът  е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец в магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.***. За да потвърди процесното наказателно постановление, състав на районния съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Посочено е още, че при издаване на наказателното постановление административно наказващия орган е извършил обективна и задълбочена преценка по реда на чл. 53 от ЗАНН, дали са налице условията за прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН и това е безспорно от констатациите в самото НП. Съобразени са особената важност на обществените отношения, които регулира ЗАДС, а оттам и по-висока степен на обществена опасност при нарушаване на неговите норми в сравнение с обичайните случаи на административни нарушения. Съобразени са и обстоятелствата, че нарушението по чл.108а, ал.1 ЗАДС е от формален характер и е извършено от жалбоподателя в качеството му на търговец по занятие, дължащ съответно и грижата на добър търговец. На базата на тази преценка правилно наказващия орган не е приложил разпоредбата на чл.28 ЗАНН, а е ангажирал административната отговорност на нарушителя. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът правилно е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал правилни правни изводи.

 

Решението на районен съд Поморие е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение.

По същество, в касационната жалба се сочат същите оплаквания, каквито търговеца е изложил и пред районния съд.

На първо място този съдебен състав изцяло споделя мотивите на първата инстанция относно мястото на извършване на нарушението като несъществено такова, тъй като то не е довело до нарушаване правото на защита на нарушителя.

На следващо място, не е необходимо да се излагат отново мотиви за твърдяното от касатора „претърсване и изземване”, тъй като районният съд детайлно е разгледал въпроса и е стигнал до правилния извод, че митническите органи имат правомощията да извършат описаните процесуални действия.

Изложените в оспореното решение мотиви относно формалния характер на нарушението по 108а, ал.1 от ЗАДС и извършването на нарушението от лицето в качеството му на търговец по занятие, дължащ съответно и грижата на добър търговец, водят до точния извод, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора, както и че определеният размер е съобразен с тежестта на нарушението.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/07.02.2013г., постановено по НАХД №459/2012г. по описа на Районен съд – Поморие

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                           

 

                                                                                                                  2.