ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 797 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12.28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.П.Й. се явява лично и с адвокат П., надлежно упълномощен.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена.

В съдебната зала присъства прокурор Христо Колев от Окръжна прокуратура Бургас.

 

Прокурор КОЛЕВ: На основание чл. 159, ал.1 от ДОПК, правя искане за конституиране на Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство, поради наличие на важен обществен интерес.

 

Адвокат П.: Не се противопоставям на направеното искане.

Юрисконсулт Й.: Не се противопоставям на направеното искане.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното от прокурора искане и след изслушване на страните по делото, на основание чл. 159, ал.1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура- Бургас като страна в производството.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от М.П.Й. против Ревизионен акт № Р-02002017000953-091-001/05.10.2017г., издаден от началник на сектор в ТД на НАП Бургас, и потвърден с решение № 10/09.01.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да докаже при условията на главно и пълно доказване кумулативната наличност на установените в нормата на чл. 19, ал.1 от ДОПК материалноправни предпоставки, а именно че: 1) ревизираното лице притежава качеството орган на управление или управител на задълженото лице по чл. 14, т. 1 и т. 2 ДОПК в периода, за който се отнасят публичните задължения; 2) чрез действие или бездействие укрива факти и обстоятелства, които по закон следва да бъдат обявени пред органа по приходите или публичния изпълнител; 3) причинно-следствена връзка между това поведение и невъзможността за събиране на задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски; 4) невъзможност за събиране на публичните вземания- данъци и задължителни осигурителни вноски. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата в пълен обем. С оглед на дадените указания, въпреки че ще се абстрахирам от доказателствената тежест, ще искаме да установим всички факти и обстоятелства по случая. Моля да бъдат призовани двама свидетели, единият свидетел е М.И.П. ***. Това е лицето, което е извършвало счетоводната отчетност в дружеството и с неговите показания ще искаме да установим отношенията между доверителката ми и представителя на едноличния собственик на капитала. Вторият свидетел се казва С.Д.П., която да бъде призована по месторабота, а именно „Е Миролио“ ЕАД, гр. Сливен, Промишлена зона. Същата е личен секретар на Е.М., с нейните показания ще доказваме отношенията, породени между дружеството длъжник и „Е.Миролио“ ЕАД, по които се е наложило превеждане на сума от 1 536 119,45 евро. Считам, че не са положени необходимите усилия от страна на НАП, за да установи, че дружеството не разполагат със средства. Последното искане е за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза, която да установи основанията за извършените преводи от сметка на дружеството длъжник по сметката на „Е. Миролио“ЕАД, както и по сметката на едноличния собственик на капитала „Хера Холдинг унд Хандел СА“, както и да провери по какъв начин са осчетоводени тези суми в счетоводните документи на тези дружества. Защото сумата, която е преведена и когато се върнат тези пари, те са достатъчни да се покрият задълженията.

Юрисконсулт Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям удостоверения за електронни подписи, ЗВР и РД. Възразявам по допускането до разпит на двамата свидетеля, тъй като считам, че обстоятелствата, за които ще бъдат разпитвани, са ирелевантни към спора- какви са отношенията между собственика на фирмата и управителя. Важни са действията на управителя във връзка с дейността на фирмата. Относно експертизата също считам, че не е необходимо изясняване на тези въпроси, тъй като поставените въпроси не се отнасят към предмета на делото. Като цяло не възразявам да бъде допусната съдебно-счетоводната експертиза. Други доказателства на този етап няма да соча.

Прокурор КОЛЕВ: Жалбата е процесуално допустима. Следва да се приемат представените доказателства, вкл. и тези, представени в днешното съдебно заседание. Няма да правим нови искания по доказателствата. По отношение на направените искания считам, че не следва да се допускат до разпит двамата свидетели, тъй като въпросът е правен и не следва да се установява отговорността на управителя, а и има друг ред за установяване на тези задължения. Не възразявам по направеното искане за допускане на съдебно-счетоводната експертиза.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъдат уважени и направените от пълномощника на жалбоподателката доказателствени искания, доколкото сочените доказателства ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка, към жалбата, както и днес представените от ответната страна писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата М.И.П. и С.Д.П., които да бъдат призовани на посочените от пълномощника на жалбоподателката адреси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваване на лицата в общ размер 60 лева, платим от жалбоподателката в 7- дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателката задачи.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателката в 7-дневен срок от днес.

СЪОБЩАВА на страните, че вещото лице ще бъде определено в закрито заседание, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2018г. от 10.40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: