О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1007                   от 04.05.2015г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на четвърти май две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 797 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по частна жалба на М.Д.Д. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. Бургас, ул. „Анушка Драгиева“ № 4, ет. 1 – адв. Ж.Д. против Определение № 729/16.03.2015 год., постановено по НАХД № 627/2015г. на Районен съд Бургас, с което е върната жалбата на М.Д. против Наказателно постановление № 134/21.06.2013 год., издадено от Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас и е прекратено производството по делото. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила, делото да се върне на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

След като прецени твърденията на касатора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, но след преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК поради което се явява процесуално недопустима.

Видно от приложените по делото доказателства, Определение № 729/16.03.2015 год., постановено по НАХД № 627/2015г. на Районен съд Бургас е съобщено на адреса посочен от жалбоподателя в сезиращата първоинстанционния съд жалба, а именно гр. Бургас, ул. „Цар Симеон І“ № 28, ет. 1. Съобщението за постановения съдебния акт е връчено на 23.03.2015 год. на лице, подписало се като „съпруга“. Жалбата против така постановения съдебен акт е депозирана в деловодството на Районен съд гр. Бургас на 15.04.2015 год.

Съгласно чл. 230 от АПК, частната жалба се подава в 7-дневен срок от съобщаване на определението или разпореждането, а когато то е постановено в съдебно заседание - от деня на заседанието за страната, която е присъствала. Видно от протокол от съдебно заседание от 16.03.2015 год., жалбоподателя М.Д. не е присъствал, поради което срока за подаване на частна жалба е съобразно първата хипотеза на чл. 230 от АПК, а именно в 7-дневен срок от съобщаване на определението. В първоинстанционното производство е приложено съобщение за постановеното от съда прекратително определение, от което се установява, че същото е получено на 23.03.2015 год. от съпругата на жалбоподателя. Жалбата против така постановеното протоколно определение е депозирана на 15.04.2015 год. в деловодството на първоинстанционния съд. Следва да се отбележи, че в постановения първоинстанционен акт, състав на Районен съд гр. Бургас, в нарушение на нормата на чл. 230 от АПК е посочил, че определението подлежи на обжалване с частна жалба в петнадесетдневен срок от съобщаването пред Административен съд гр. Бургас. С оглед обстоятелството, че районния съд е определил срок за оспорване по-дълъг от законоворегламентирания такъв, в случая е относима разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от ГПК, субсидиарно приложима по силата на чл. 144 от АПК. Съгласно посочената правна норма, когато съдът определи по-дълъг от установения в закон срок, извършеното действие след законния, но преди изтичане на определения от съда срок, не се смята за просрочено. В настоящия случай, обаче и така определения от съда по-дълъг срок също е изтекъл към момента на подаване на частната жалба. Както се посочи по-горе, съобщението за постановения съдебен акт е получено на 23.03.2015 год., а частната жалба е подадена на 15.04.2015 год. – извън определения от съда 15-дневен срок. С оглед на това, така подадената частна жалба е просрочена и като такава се явява процесуално недопустима за разглеждане.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН и чл. 211, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Д.Д. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. Бургас, ул. „Анушка Драгиева“ № 4, ет. 1 – адв. Ж.Д. против Определение № 729/16.03.2015 год., постановено по НАХД № 627/2015г. на Районен съд Бургас, с което е върната жалбата на М.Д. против Наказателно постановление № 134/21.06.2013 год., издадено от Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас и е прекратено производството по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 797/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.